מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תבוא תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תבוא תשפ"א

יום ראשון, י"ד אלול: ד"ה והי' כי תבוא תשל"ז – סה"מ דברים ח"ב ע' מח ואילך

יום שני, ט"ו אלול: ד"ה את הוי' האמרת תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' כט ואילך

יום שלישי, ט"ז אלול: ד"ה היום הזה תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' סו ואילך

יום רביעי, י"ז אלול: ד"ה היום הזה תשמ"ו – סה"מ דברים ח"ב ע' פה ואילך

יום חמישי, ח"י אלול – יום הולדת שני המאורות הגדולים: ד"ה אני לדודי תשל"ד – סה"מ אב-אלול ע' קעב ואילך

יום שישי, י"ט אלול: ד"ה קומי אורי תשל"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רעג ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' לז ואילך

יום ש"ק פרשת תבוא, שבת סליחות, כ' אלול: ד"ה את ה' האמרת תשל"ד – סה"מ דברים ח"ב ע' מג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט