מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נח תשפ"ג

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נח תשפ"ג

יום ראשון, כ"ח תשרי: ד"ה אלה תולדות נח תשל"ז – סה"מ בראשית ח"א ע' קכב ואילך

יום שני, כ"ט תשרי – ער"ח מרחשון: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשמ"ג (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' לה ואילך

יום שלישי, ל' תשרי – אדר"ח מרחשון: ד"ה כה אמר ה' השמים כסאי תשמ"א – סה"מ ראש חודש ע' קעה ואילך

יום רביעי, א' מרחשון – בדר"ח: ד"ה השמים כסאי תשמ"ח – סה"מ ראש חודש ע' קצא ואילך

יום חמישי, ב' מרחשון: ד"ה זאת אות הברית תשמ"ג – סה"מ בראשית ח"א ע' קנח ואילך

יום שישי, ג' מרחשון: ד"ה צהר תעשה לתיבה תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"א ע' קסג ואילך

יום ש"ק פ' נח, ד' מרחשון: ד"ה אלה תולדות נח תנש"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' סה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' קסח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט