קובץ דברי משיח – ש"פ תרומה תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ תרומה תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ תרומה, ו' אדר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הקשר והשייכות דפ' תרומה לשבעה באדר, יום ההולדת וההסתלקות דמשה רבינו, שעיקר ענינו "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
ב) "ועשו לי מקדש" – תכלית הכוונה של הבריאה; הדגשת ג' הקוין דתורה עבודה (תפילה) וגמ"ח במשכן ומקדש, ואצל משה רבינו
ג) פי' המדרש עה"פ "ועשו לי מקדש" – "כל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם"
ד) ההוראה להוסיף בעשיית בית תורה תפילה וגמ"ח ע"י כאו"א מישראל ובאופן ד"אינו זז לעולם", ובפרט כל ילד וילדה בחדר שלו(ה), ובקשה כפולה לההורים מדריכים כו'

שיחה ב':
א) העבודה העיקרית וכללית ד"ועשו לי מקדש" אינו מחליש ח"ו את ההתעסקות בשאר המבצעים, ובכל ענין וענין צ"ל ההתעסקות בתכלית השלימות
ב) לימוד משיעור היומי בחומש – "ועשית את חצר המשכן" – העבודה ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "ועשו לי מקדש":
א) "כל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם" – גם בזמן הגלות, עי"ז שבנ"י עושים בית קדושה בלבם בתוקף שלא שייך בו שינויים, עם כל הפרטים דיריעות (מקיפים) וכלים (פנימיים); החילוק בזה בין משה לבצלאל – תחילה מקיפים או פנימיים
ב) כהנ"ל שייך לכל אחד ואחת – גם לנשים

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י – בנוגע לי"ג דברים שהתנדבו למשכן: "ושש – הוא פשתן", "ועצי שטים – ומאין היו להם במדבר וכו'", "תחשים – מין חי' וכו'", "וארגמן – צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן"
ב) שאלה בלקוטי לוי"צ (ע' קי) – בהא שרשב"י, ר' אלעזר ור' אבא אמרו תורה ביום, ור' יוסי אמר תורה בלילה
ג) שיעור היומי ברמב"ם (סוף הל' נשיאת כפים): "כל כהן שאינו מברך אינו מתברך"
ד) רמב"ם ריש הל' תפלה: מהי הוכחת הרמב"ם ש"מצות עשה להתפלל בכל יום כו'"
ה) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) הביאור בלקוטי לוי"צ
ג) הביאור ברמב"ם סוף הל' נשיאת כפים
ד) הביאור ברמב"ם ריש הל' תפלה
ה) רמב"ם ריש הל' תפלין – הקדמת תש"ר ותש"י במנין המצוות

שיחה ה':
א) הביאור בפרש"י עה"פ "ועצי שטים"
ב) "נפלאות" שבפרש"י הנ"ל בקשר לגאולה האמיתית השלימה

בתור הוספה, בא מכתב בפרסום ראשון מאת א' התמימים, מתקופה זו בשנת תשנ"ג.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט