קובץ דברי משיח – ש"פ תשא תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ תשא תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ כי תשא, כ' אדר ראשון.

להורדת קובץ זה והקבצים הקודמים לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) "תשא את ראש בנ"י", "תרום קרן ישראל", למעלה גם ממצבם במ"ת – ע"י הצדקה דמחצית השקל, שהוא "מטבע של אש", עבודה שלמעלה מכל ציור (כמו אש), וזה גופא נמשך בציור וטבע ישראל (מטבע); בכל פעולה ופעולה של ישראל צ"ל ענין הצדקה בטהרתה
ב) הספקת צרכי חג הפורים לכל הזקוקים

שיחה ב':
א) ביאור הקשר דסוף ספר זמנים ברמב"ם – "התורה ניתנה לעשות שלום בעולם", ותחילת ספר נשים – ההפרש בין קודם מ"ת ולאחרי' בנוגע לדיני קידושין ואיסור קדשה – שעי"ז נעשה שלום בעולם
ב) לימוד שיעורי הרמב"ם, ובפרט עריכת סיום על ספר זמנים; הדפסת ההדרנים והפלפולים שנאמרו בעת חגיגת הסיומים

שיחה ג':
א) "השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו" – קיום מצות מס"נ ע"י הקב"ה (כביכול); הקשר ל"מחני נא בספרך גו'" (בפרשתנו)
ב) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) פס"ד הרמ"א שאין נוהגין להרבות בשמחה באדר ראשון
ב) אמירת "לחיים" ושירת הניגונים "שיבנה ביהמ"ק" ו"ניעט ניעט ניקאַוואָ"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"א אד"ר, עם:
• הרב אהרן דאום – נתינת צדקה ע"י תינוק
• ר' מענדל קגן – לעשות קשר טוב עם הרב של ברלין
• כהן – ברכת כהנים בכל יום

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט