קובץ דברי משיח – ש"פ תצוה תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ תצוה תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ תצוה, פ' זכור, י"ג אדר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

שיחה א':
ענין הנצחיות בפ' זכור – ע"ד ובדוגמת הנצחיות דביהמ"ק, תכלית הכוונה דהבריאה שחודר גם למטה בגשמיות, שע"ז הי' מלחמת עמלק והמן נגד הגוף הגשמי

שיחה ב':
א) ביאור מעלת יום התענית, "לחיותם ברעב" – ע"ד החסידות ובעבודת האדם; החידוש בקביעות דיום הש"ק בי"ג אדר – מעלת הצום "לחיותם ברעב" ע"י האכילה ושתי' גופא, שאינה אלא מצד ציווי הקב"ה לענג את השבת, שזהו"ע המשכת הקדושה בגשמיות גופא
ב) "כי תשא את ראש בני ישראל" – הנהגה הראוי' ע"י כל חסיד, שממנו לומדים מיהו נשיא דורנו

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "זכור את אשר עשה לך גו'":
מלחמת עמלק בכל דור ודור, וכמו זכירת יצי"מ שבכל יום; יצי"מ בעבודה – היציאה ממיצרי הגוף ונה"ב, שבהם נקודת האמונה היא בקטנות, למצב שהאמונה מתפשטת בכל הענינים; הנ"ל באופן דאתכפיא ואחוריים, ואח"כ באים לארץ טובה ורחבה – באופן של אתהפכא ופנימיות, וכ"ה הסדר בעבודת האדם – אתכפיא ואח"כ אתהפכא; עמלק – אחוריים דלעו"ז הגורם שלא יבואו לבחי' פנים, שלזה יש מקום ביצי"מ קודם הביאה לארץ, כי עדיין לא הגיעו לאתהפכא (למרות כל הניסים והגילויים שהיו צריכים להביא מיד לאתהפכא); בעבודה בכל יום – הבחירה בטוב, שעי"ז מהפכים גם קליפת עמלק וקליפת פרעה.

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (1) "ועשית מזבח מקטר קטורת" (ל, א) – מקומו לכאורה בין שאר הכלים בפ' תרומה; (2) "ויקחו אליך שמן זית זך" (ר"פ תצוה) – מקומו לכאורה לאחרי הציווי על עשיית המנורה; (3) "ויקחו גו' שמן זית זך" ולא סולת ללחם הפנים
ב) לקוטי לוי"צ על הזהר (ע' קפא) – ד' דרגות בעשיית דירה בתחתונים
ג) רמב"ם הל' ברכות – בעבודת ה'
ד) שיעור רמב"ם היומי (הל' ברכות פ"ז ה"א) – טעם בציעה על לחם משנה גם ביו"ט
ה) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) הביאור בזהר

שיחה ה':
ע"ד מבצע פורים

בתור הוספה, בא מכתב בפרסום ראשון מאת א' התמימים, מתקופה זו בשנת תשמ"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט