קובץ דברי משיח – ש"פ תזו"מ תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ תזו"מ תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה משיחת ש"פ תזו"מ, ו' אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
טעם להתוועדות זו – מפני "והחי יתן אל לבו", ולכל לראש בתורה – ע"י "עשרה שיושבין ועוסקין בתורה"

שיחה ב':
ביאור החיבור דפרשיות תזריע-מצורע – עבודה ד"ועשה טוב" ועבודה ד"סור מרע" בבת אחת

מאמר (כעין שיחה) ד"ה אשה כי תזריע:
"אשה מזרעת תחילה יולדת זכר" – התכללות חו"ג זה מזה; הטעם שבתחילת הדרוש בלקו"ת מובא פירוש הפלוסופים שאח"כ נדחה – כדי ללמוד גם מזה ענין חיובי, ע"ד תוכן המאמר גופא אודות התכללות חו"ג; בהמשך ל"אשה כי תזריע גו'" באים למילה ונישואין, כהמשך הדרושים בלקו"ת; ע"י הגבורה שבעולם באים לגילוי דלע"ל – מילה ונישואין; הגבורות היו רק בעבר ועכשיו יהי' אך טוב לישראל.

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י – "לכל מראה עיני הכהן, פרט לכהן שחשך מאורו"
ב) לקוטי לוי"צ – "אל תראוני שאני שחרחורת" – הביאור בזה מצד בחי' חסדים
ג) שיעור היומי ברמב"ם (סוף הלכות מאכלות אסורות) – "קדושה וטהרה יתירה וממרק נפשו לשם הקב"ה שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" (והחילוק בין הלכה זו והביאור בסהמ"צ שורש ד')
ד) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) "והחי יתן אל לבו" מפרש"י בהתחלת הפרשה – "אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו כו' כך תורתו כו'", שמעניני העולם מכיר אלקות, ו"מבשרי אחזה אלוקה"; והכח לזה מהא שמלמדין אותו את כל התורה כולה במעי אמו (כמאמר ר' שמלאי בגמרא)
ג) הביאור בענין "שחרחורת" בקדושה – ששרשו מבחי' "ישת חושך סתרו"; ודוגמתו בכאו"א – בענין "מנפשי' כרע" בלי התבוננות, ששרשו מפנימיות נפשו
ד) הביאור ברמב"ם
ה) הוספה בלימוד הרמב"ם בעצמו ובהשפעה על זולתו, וכן בכל ה"מבצעים", ובמיוחד – הפעולות בקשר עם ל"ג בעומר

שיחה ה':
ביאור ברפ"ב דפרקי אבות – "איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם", ע"ד "נעשה ונשמע" בכח האדם למטה

בתור הוספה, בא ר"ד בחלוקת הדולרים ב' אייר תשמ"ח, וב' אייר תשמ"ט:
• עם מר בנימין נתניהו – "תצטרך להתאבק עם 119 אנשים!"
• עם הרב דוד הולנדר – אהבת ישראל מתוך בריאות
• כתר לכל ילדה
• כשרות בגואטמלה

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט