קובץ דברי משיח – ש"פ תולדות תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ תולדות תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הקשר דכינוס השלוחים לשליחות יעקב בפרשתנו; מעלת השליח לגבי עבד
ב) הלימוד משמות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ "יוסף" ו"יצחק" בנוגע לעבודת השליחות
ג) עבודת השליחות, מבלי להמתין ל"קשוט עצמך" תחילה

שיחה ב':
ברכות יצחק בגשמיות כהקדמה לשליחות, ועד"ז אצל שלוחי נשיא דורנו; שלילת העיסוק בענינים שאינם נצרכים ואף מבלבלים להעבודה

שיחה ג':
א) סיוע בהסרת הדאגות אצל השלוחים ע"י נתינת צ'ק על עשר אחוז מהחובות, והלוואה על מחצית מיתרת החובות
ב) הסיוע למשפיעים – ע"י מאמרים ושיחות כו'

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ויאמר גו' מחר חודש:
חידוש הלבנה דוקא ע"י החסרון; הקשר עם פרשיות תולדות וויצא: העבודה באופן של הליכה, מלמעלמ"ט ומלמטלמ"ע, תורה ומצוות ותפלה – ב' אופנים בהליכת יעקב בפ' ויצא, וב' אופנים ד"יצחק בן אברהם" ו"אברהם הוליד את יצחק"

שיחה ד':
א) נתינת קונטרס מאמר וצדקה לכל אחד ואחת מהשלוחים והשלוחות
ב) שאלות בפרש"י: (1) "ותלך לדרוש לבית מדרשו של שם", ולא יצחק או אברהם או עבר; (2) "כי עקרה היא" ולא הוא (יצחק); (3) "משמני הארץ" – "זו איטליא"ה של יון", רק אצל עשו ולא קודם אצל יעקב
ג) לקוטי לוי"צ – שני גדיי עזים שהביא יעקב ליצחק, כנגד חגיגה ופסח או כנגד שני שעירי יוהכ"פ
ד) שיעור היומי ברמב"ם – הל' עבדים
ה) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) הביאור בפרש"י "כי עקרה היא" – כי הי' "עולה תמימה"; "ותלך לדרוש לבית מדרשו של שם" – להיותו הכהן, ושלא לצער את יצחק ואברהם; "משמני הארץ" – אצל יעקב בכל מקום, ואצל עשו רק ב"מושביך"
ב) הביאור בלקוטי לוי"צ – הקשר דפסח ויוהכ"פ ל"הקהל"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, יום הבהיר ר"ח כסלו:

• עם פרופ' ר' ירמיהו ברנובר – האשה היא השותפת בבית
• זכות היהודים הלומדים בספרים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט