קובץ דברי משיח – ש"פ תולדות תשי"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ תולדות תשי"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו תשי"ז.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
חודש סיון – חודש השלישי מניסן, עבודת הצדיקים – זמן מ"ת, וחודש כסלו – חודש השלישי מתשרי, עבודת בעלי תשובה – זמן מ"ת דפנימיות התורה, ומזה נמשך בעולם – ענין הניסים; התחלת ההמשכה – בשבת מברכים

מאמר ד"ה "מים רבים" – נדפס בזה לראשונה מהנחה בלתי מוגה

שיחה ב':
השגחה פרטית – על כל פרט מדצח"מ; בנוגע לסדר המלכות – לא נוגע מיהו המלך, ויכול להתחלף; "דינא דמלכותא דינא" רק כשזה לכולם בשוה, ולא כשפוסקים דין מיוחד נגד יהודים

שיחה ג':
"ויצא יעקב גו'" – יעקב עזב את ארץ ישראל והלך לגלות בחוסר כל, ואעפ"כ "תרי"ג מצוות שמרתי", וחזר עם תוספת מרובה; הלימוד מזה ברוחניות בנוגע לעבודת יהודי בעולם

בתור הוספה, בא מכתב א' התמימים בפרסום ראשון המתאר את אירועי יום הבהיר ב' כסלו (והימים שלאח"ז) תשמ"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט