קובץ דברי משיח – ש"פ תבוא תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ תבוא תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ תבוא, ט"ז אלול.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) העלי' די"ג אלול וט"ו אלול, וברכה לח"י אלול; חודש החשבון וההכנה (ס"א)
ב) העבודה ד"אני לדודי ודודי לי" – אתעדל"ת ואח"כ אתעדל"ע; הדגשת הענין בכללות חודש אלול שבו "המלך בשדה", בעונג שבת, בפ' תבוא (מצות ביכורים), פ' נצבים ("אתם נצבים . . אלקיכם") ופ' האזינו (קרוב לשמים ורחוק מהארץ), ופרקי אבות פ"ג-ד ופ"ה (ס"ב-ו)
ג) טהרת בנ"י לע"ל ע"י "וזרקתי עליכם מים טהורים"; הקב"ה צועק "עד מתי?!", ו"צדיק (צדיקו של עולם) גוזר והקב"ה (כפי שלמעלה משייכות לעולם) מקיים" (ס"ז)

שיחה ב':
א) הוספה בלימוד חסידות, ובפרט דרושי חתונה – בקשר עם י"ג אלול; דרוש בעניני חתונה בס' חדש מאדהאמ"צ; איסור חתונה בשבת ושמירת המקדש בלי נרות בשבת מצד סייג וגזירה; חקירה האם סייגים אלו ישארו לע"ל (ס"ח-י)
ב) הוספה בתפילה, בשיעורי חסידות ברבים, בייסוד סניפי ישיבת תו"ת, ובנתינת צדקה; אופן נתינת צדקה לע"ל כאשר "לא יהי' בך אביון"; הוספה בהתוועדויות עד ח"י אלול ולאח"ז (סי"א-יג)

שיחה ג':
א) הוספה בעריכת התוועדויות ובייסוד סניפי ישיבת תו"ת (סי"ד)
ב) חלוקת המשקה; הוספה בהחלטות טובות וקיומן בפועל (סט"ו)

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, י"ז אלול:
• עם הרב אהרן זלוטוביץ' – עיקר הברכה צ"ל ממקור הברכות
• עם מעומד רה"ע ניו יורק מר רודי ג'יוליאני – תגן על אנשים, והשי"ת בצדך

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט