קובץ דברי משיח – ש"פ שמיני תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ שמיני תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה משיחת ש"פ שמיני, מבה"ח וער"ח אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) קריאת פ' שמיני שמונה פעמים – למעלה מהטבע
ב) הלימוד מאות ח' (שמיני) – שצ"ל חי ("לעבעדיק") בכל הענינים

שיחה ב':
א) הלימוד מ"חודש השני" – שגם בדבר שני (ישן) צ"ל החביבות כמו בדבר ראשון (חדש)
ב) הקשר דפ' שמיני לשנה השמינית – "הקהל" ותשמ"ח

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ויאמר גו' מחר חודש:
בער"ח יש נתינת כח מיוחדת לעבודת הביטול, שעי"ז באים להמשכת האור בר"ח; הקשר לפ' שמיני – המשכת אור עליון דיום השמיני ע"י משה ואהרן שענינם ביטול; שייכות ענין זה בכל הזמנים (ובפרט בשנה זו), ולכאו"א; ההמשכה הנעלית ישנה כבר בער"ח, כי בארץ ישראל כבר הי' המולד

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י (י, ה): "בכותנותם – לא נשרפו בגדיהם אלא נשמתם כו'"
ב) לקוטי לוי"צ – שייכות ר' יצחק (בעל מאמר הזהר) שבגימטריא ח' פעמים הוי' ל"ביום השמיני"
ג) שיעור היומי ברמב"ם – דרגות בכהנים
ד) פרקי אבות – "כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב"
ה) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) "והחי יתן אל לבו" מריש פרשתנו – העבודה דשמיני למילואים שלמעלה מעבודת שבעת ימי המילואים
ג) הביאור בלקוטי לוי"צ – ההפרש בין יעקב שבגימטריא ז' פעמים הוי' (עבודה בסדר ההשתלשלות) ויצחק בגימטריא ח' פעמים הוי' (עבודה למעלה מסדר ההשתלשלות), ובהמשך להוראה הנ"ל מריש פרשתנו
ד) הלימוד משיעור היומי ברמב"ם – בכחו של כ"א להתעלות לדרגא הנעלית ביותר שבכהונה

שיחה ה':
הביאור במשנת "כל ישראל" והתחלת פ"א דפרקי אבות, עד למשנת "ר"ח בן עקשיא" – שבזה מרומזת מעלת ישראל וההוספה בזה ע"י עבודתו; יהודי הוא יוצר עולמות, ו"זוטרא דבכו מחי' מתים"!

שיחה ו':
התעוררות ע"ד הפעולות ומבצעי הקיץ

בתור הוספה, בא ר"ד בעת ה"יחידות" לגבירים, ג' ניסן תשמ"ח – בפרסום ראשון:
• פגישה בקרוב, בלי לחכות שנה שלימה
• הקב"ה עוזב את כל עסקיו ומתעסק בנתינת ברכה למי שמברך יהודי!
• ללחוץ על רה"מ שיהי' תקיף בעמדותיו, ובפרט ע"י נשים
• בלוס אנג'לס יש עזרה מהמלאכים
• להמשיך מכשרות של פסח על כל השנה
• גם בזמנו של משיח יהיו גבירים
• אפשר לכתוב בשורה טובה גם בלי צ'ק

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט