קובץ דברי משיח – ש"פ שמיני תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ שמיני תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ שמיני, כ"ו ניסן, מבה"ח אייר

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
שבת מברכים אייר הוא לעולם בחודש ניסן, וענינו – שחודש ניסן משפיע ענין הגאולה באופן של ניסי ניסים בעבודה שבטבע העולם בחודש אייר, ר"ת "אני ה' רופאך" (שלכתחילה "לא אשים עליך"), ור"ת "אברהם יצחק יעקב רחל" – עבודה דד' רגלי המרכבה, ביטול להרוכב, "שהסוסים (הגוף ונה"ב) יידעו שהם סוסים" ובטלים לנשמה ומנהיגים את הנשמה לאן שהיא צריכה ללכת; ההוראה מזה בנוגע לעבודה בפועל בזמן הקיץ

שיחה ב':
שבת מברכים אייר בשנה זו – בכ"ו ניסן, יום פטירת יהושע, שענינו – תלמידו של משה, ועבודתו – כיבוש הארץ, ויהושע מסר ענין זה לזקנים, המשכת ניסן ("ניסי ניסים") בטבע העולם; וכן נמשך מדור לדור – סמיכת איש מפי איש עד משה רבינו, שקיבל תורה מעצמותו ית', "אותי אתם לוקחים", "נצחוני בני נצחוני"; וכן הוא בנוגע לצעקת "עד מתי?!" – שזה מביא את הגאולה בפועל, שלימות הכיבוש של כל הארץ (העולם)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "לויתן זה יצרת":
ההוראה מקניגיא דלויתן ושור הבר לע"ל – בעבודת האדם בזה"ז: לויתן – חיבור ואיחוד ישראל וקוב"ה, שור הבר – בירור הגשמיות, עובדי ה' בנשמתם ובגופם; כל סוג מוסיף בשני: "אין שחט אלא ומשך" – הלויתן מעלה את שור הבר להתחברות באלקות ע"י סנפיריו שבהם שט בטיסה אחת; שור הבר נותץ ללויתן בקרניו – מצד העילוי שדוקא על ידו נעשה דירה בתחתונים; הקשר דקרני שור הבר למלכות דוד שנמשח בקרן ולתק"ש דלע"ל בקרן אילו של יצחק

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: מדוע אינו מפרש הכפל ד"והייתם קדושים" (פרשתנו לא, מד-מה) ועוד שינויים בין הפסוקים?
ב) לקוטי לוי"צ על הזהר (ע' רסז) – "ר' יצחק פתח ברן יחד כוכבי בוקר"
ג) פרקי אבות – כפל ההוראה ד"עשה לך רב", החילוק ביניהם
ד) שיעור היומי ברמב"ם (הל' אישות פי"ח ה"ו) – "הניח נשים רבות אע"פ שנשאם זו אחר זו ניזונית בשוה שאין דין קדימה במטלטלין" – ב' דעות בשיטת הרמב"ם, באם אין דין קדימה גם בקרקעות או לא
ה) המשך הביאור (בשיחת אחש"פ) בגדר מצות חינוך מד"ס

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י; הלימוד מפרש"י בקשר עם ענין החינוך; ההוראה מזה – בנוגע להשתדלות שכל ילד וילדה מישראל יהי' במשך הקיץ באוירה של תורה ויר"ש; דבר המבהיל – שסוגרים ישיבות וכו' במשך זמן הקיץ – הרי התורה היא "חיינו ואורך ימינו"
ב) הביאור בלקוטי לוי"צ – גבורות ממותקות, ענין עקידת יצחק – בעבודת האדם
ג) הביאור בפרקי אבות
ד) הביאור ברמב"ם, ב' אופנים בגדר נישואין – פעולה נמשכת או קנין חדש בכל יום; ב' ענינים בנישואי הקב"ה וכנס"י

שיחה ה':
א) חלוקת המשקה
ב) ע"ד יסוד שכונה חדשה בירושלים עיה"ק, ונתינת משקה לזה

בתור הוספה, בא מכתב בפרסום ראשון מאת א' התמימים, מתקופה זו בשנת תשמ"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט