קובץ דברי משיח – ש"פ שמות תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ שמות תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ שמות, י"ט טבת.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) ברכת כ' טבת וכ"ד טבת מש"ק שלפנ"ז; ההוספה בזה ע"י עבודת בנ"י
ב) הקשר בין אדה"ז והרמב"ם, כמרומז בספריהם

שיחה ב':
א) הקשר בין סיום הרמב"ם לפרשת שמות
ב) הוספה בלימוד הרמב"ם ותורת אדה"ז

שיחה ג':
א) הדגשת ענין הגאולה בפרשת (וחומש) שמות – הענין דפדיון שבויים; גודל ענין ההתעסקות בפדיון ספרי צדיקים מהשבי'
ב) פעולת השלוחים באופן ד"אין לדיין אלא מה שעיניו רואות"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה הבאים ישרש יעקב:
שני פירושים באוה"ת עה"פ "הבאים ישרש יעקב": דקאי על הגאולה, ודקאי על עבודת התומ"צ – כי עבודת התומ"צ מביאה את הגאולה; ב' פרטים בהעבודה המביאה את הגאולה: העבודה בזמן הבית שאז קיום התומ"צ הי' בשלימות, והעבודה בזה"ג שאז ניתוספו ענינים כלליים בתורה; הטעם שבאוה"ת הקדים הפי' דקאי על הגאולה להפי' דקאי על עבודת התומ"צ – כי הידיעה ע"ד היעודים שיהיו בגאולה נותנת מנוחת הנפש לעבודת התומ"צ שלפנ"ז, וע"ד "חשוב טוב יהי' טוב"; הענין ד"ומלאו פני תבל תנובה" דלע"ל בסיום והתחלת הרמב"ם

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (1) "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" – למה לא פירש שם האיש והאשה; (2) "וישרצו" – מנ"ל ש"שהיו יולדות ששה בכרס אחד"; (3) "מתוך הסנה" – "ולא אילן אחר", מאי קמ"ל; (4) "וימת מלך מצרים" – מדוע פירש ש"נצטרע והי' שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם" כשמפורש בפסוק "ויאנחו גו' מן העבודה"; ואף שהרא"ם שואל שאלה זו ואינו מתרצה – ה"ז פתיחת הצינור, ויש לחפש תירוץ
ב) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) הלימוד בעבודה מהערות על הזהר – בענין "בית הוי'", ו"כגוונא דרקיעא עבד קב"ה בארעא": לעשות מבית – "בית הוי'", ולא רק "לשם שמים", אלא "שמים" עצמו – "כגוונא דרקיעא"
ג) הוספה בהנ"ל משיעור היומי ברמב"ם – שכל ישראל כשר הוא כמו ס"ת, היינו לא "כגוונא דרקיעא", אלא חלק מתורה שלמעלה מרקיע ועולמות העליונים; הלימוד וההוראה מזה – בכבוד ישראל, שצריך לכבד את חבירו כמו שמכבדים ס"ת

שיחה ו':
הוספה בפועל בלימוד תורת הרמב"ם ואדה"ז

בתור הוספה, בא ר"ד ב"יחידות" לחברי המשלחת למען השבת ספרי וחפצי רבותינו נשיאינו מרוסי' ביום ראשון, כ' טבת

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט