קובץ דברי משיח – ש"פ שמות תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ שמות תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) קביעות שנה זו כמו קביעות דשנה שעברה, ולכן אין לחזור על הענינים שדוברו אז, כ"א דברים חדשים. ובכלל – שבת מברכים שבט, כולל ובמיוחד – עשירי בשבט, וכ"ג טבת – ערב יום ההילולא דאדה"ז, ולכל לראש – כמרומז בשמות בעלי ההילולא, "שניאור זלמן" ו"יוסף יצחק"
ב) "שניאור" – חיבור נגלה דתורה ונסתר דתורה; שקו"ט באם הולכים אחר הפוסקים נגד המקובלים או לא
ג) קבלה הוא חלק מ"שליש במקרא" או מ"שליש בתלמוד"

שיחה ב':
הלימוד משנה זו – שנת השמיטה ושראשיתה ביום השבת; ההוראה בענין החינוך, גם בעניני דעות ומדות כו'

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "הבאים ישרש יעקב":
השייכות ד"הבאים ישרש יעקב" ל"בנ"י הבאים מצרימה"; ירידת הנשמה לצורך עלי', דוקא במצרים נעשה השורש והעיקר, ע"י יראה תתאה וקב"ע – שורש ועיקר העבודה (הבאים ישרש יעקב), והעבודה בפרטי הענינים (יציץ ופרח ישראל), ובאופן שעושים את כל העולם לדירה לו ית' (ומלאו פני תבל תנובה); ע"ש גאולתן נקראו – בתחילת הירידה יש כבר את תכלית הכוונה; הגילוי באופן של ראי', לכולם בשוה

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: "על החמור – חמור הידוע, הוא החמור שחבש אברהם וכו'" (ד, כ)
ב) המשך הביאור בפרש"י פ' ויחי עה"פ "בני הם אשר נתן לי אלקים בזה", "הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה"
ג) "נפלאות" שבפרש"י הנ"ל

שיחה ד':
ע"ד הקמת בתי חב"ד, "עשה לך רב", הכנות לעשירי בשבט; חלוקת המשקה; משקה עבור ה"מלוה מלכה" דצאצאי אדה"ז

שיחה ה':
לקוטי לוי"צ (ע' ה) – "בית הוי', כלי קיבול לד' אותיות דשם הוי'" – בעבודת ה'

שיחה ו':
א) הביאור בפרש"י
ב) שיעור היומי ברמב"ם (הל' עדות רפ"ה; רפ"ט): חקירה בפסול עד רשע; חקירה בגדר עד אחד

שיחה ז':
הוראות בקשר ליום ההילולא דכ"ד טבת

בתור הוספה, בא מכתב א' התמימים בפרסום ראשון המתאר את אירועי השריפה בבית חיינו בכ' טבת תשנ"ב

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט