קובץ דברי משיח – ש"פ שלח תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ שלח תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ שלח, כ"ו סיון, מבה"ח תמוז

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) "והחי יתן אל לבו" משבת מברכים תמוז – נתינת כח מחודש מתן תורה להאיר את העולם ב"תורה אור"; הקשר לפרשיות בהעלותך ושלח
ב) מעלת המרגלים ש"אותה שעה כשרים היו"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה שלח לך:
הטעם שהמרגלים לא רצו ליכנס לארץ – כי לא רצו לרדת מבחי' הדיבור לבחי' המעשה, או מעולם המחשבה לעולם הדיבור; אי"ז שסברו שאין צורך בכניסה לארץ, אלא שסברו שאי"ז שייך להם; משה שלחם מצד מעלתם, כי פעולת היתרון והבירור בארץ היא בכח המחשבה, ועי"ז נפעל יתרון גם באדם העובד; היתרון בחלק המרגלים בארץ נפעל ע"י יהושע וכלב, וגם במרגלים עצמם ע"י התשובה; ההוראה מסיפור המרגלים – שאצל כאו"א צ"ל הירידה מעולם המחשבה והדיבור לעולם המעשה ועי"ז לברר את העולם ולהביא את הגאולה

שיחה ב':
א) הטעם שהקב"ה לא ציוה על שילוח המרגלים – כי זה מובן מאליו בדעת האדם, כמו שאין ציווי על הכשר מצוה ועל חינוך
ב) בהמשך להוראה מכך ש"חלשה דעתו" של אהרן מכך שלא השתתף עם הנשיאים בחנוכה, שצ"ל חלישות הדעת מכך שאינו משתתף בדבר טוב – ביאור הטעם שאין משתתפים בלימוד "דף היומי" – כי יש ענינים השייכים רק לחוג מסויים, משא"כ הבאת הגאולה – כולל ע"י לימוד הרמב"ם – שייך לכל ישראל
ג) בעבודת השליחות דהפצת היהדות והמעיינות אין לשאול על כל פרט ופרט אלא לקיים את השליחות "לדעתך"; דוגמא לכך מהבאת העגלות ע"י הנשיאים בלי הוראה מפורשת
ד) שאלות בשיעור היומי ברמב"ם (הל' ביהב"ח פ"ז הי"ב; ה"א)

שיחה ג':
א) הקשר דשבת השלישית אחרי מ"ת לפ"ג דאבות, למשנה הראשונה שיש בו ג' בבות, לשיעור רמב"ם היומי אודות ג' מחנות, ובלקוטי לוי"צ אודות ג' הקוין חג"ת
ב) ביאור בפרקי אבות (פ"ג מ"א) "הסתכל בשלשה דברים כו'" – הקב"ה, היהודי והעולם, שכ"א מהם הוא ענין אחד שנמשכים ממנו ריבוי ענינים עד א"ס
ג) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים כ"ז סיון תשמ"ח:
• להתכונן לי"ב-י"ג תמוז
• למה לאט כשאפשר מהר?
• התייעצות בידידים מבינים
• תהי' בריא
• צדקה לזכות האב
• להשתמש במשקה סביב כל השנה
• תודה על ההגנה

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט