קובץ דברי משיח – ש"פ שופטים תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ שופטים תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ שופטים, ח' אלול

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) בריאת הפכים ע"י הקב"ה, שאף ש"אין עוד מלבדו" – ברא את העולם כמציאות בפ"ע כביכול בכדי שתהי' עבודת האדם, לגלות את אחדותו ית' גם בהפכים אלו; דירה בתחתונים, "המלך השדה"
ב) הטעם שימי חודש אלול אינם יו"ט, ואין ציווי להיות בשמחה ובביטול למלך – כי זהו כמו "מכשיר מצוה", ולמעלה מציווי
ג) חיבור הפכים: בפרשת השבוע "שופטים ושוטרים"; בפרש"י ריש פרשתנו; בריש פרשת תצא, בשיעור היומי ברמב"ם אודות "טומאת ע"ז מדברי סופרים ויש לה רמז בתורה; בלקוטי לוי"צ עה"פ "צדק צדק תרדוף"; בפרקי אבות ריש וסוף פ"ו
ד) ביאור בהנאמר כמה פעמים שלע"ל כאו"א מישראל יהי' בקה"ק

שיחה ב':
א) ביאור בר"פ תצא – "כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו"
ב) אין דרושים בלקו"ת על פ' שופטים
ג) חלוקת המשקה

שיחה ג':
עריכת מסיבת סיום בכל מחנה קיץ

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ח' אלול תשמ"ח:
• צדקה כוללת כל הברכות
• ברכה לחייל נעדר
• צדקה לעיר הבירה
• ברכה להגדלת בית הספר
• "שמח בחלקו" – לא בהפצת הטוב והקדושה

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט