קובץ דברי משיח – ש"פ ראה תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ ראה תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ראה, בדר"ח אלול

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) שבת ר"ח אלול – חודש החשבון, גם בנוגע להוספות בתומ"צ שצ"ל מט"ו באב ואילך, ומתוך שמחה; ההוראה ב"והחי יתן אל לבו" – הדגשת יוקר גוף יהודי והשימוש בו לעבודת ה'
ב) הטעם שנבחר פסוק "שמע ישראל" לסיום פסוקי מלכיות אף "שאין בו זכר מלכות" – כי שלימות גילוי המלכות הוא גילוי אחדותו ית' בעולם; הקשר להתחלת וסיום הפרשה

שיחה ב':
א) הלימוד מראיית איש צבא יהודי – קבלת עול
ב) ביאור בפרש"י ר"פ ראה "האמורות בהר גריזים ובהר עיבל"

מאמר ד"ה ראה אנכי: "ראה אנכי" – המשכת בחי' ראי'; התיווך עם מ"ש בלקו"ת פ' ואתחנן שמשה רבינו לא פעל המשכת בחי' ראי' כ"א בחי' שמיעה – כי המשכה זו דבחי' ראי' היא מבחי' "אנכי מי שאנכי"; "ברכה וקללה" – הכח להפך הקללה לברכה; הקשר לחודש אלול, תחילה "אני לדודי" (אתעדל"ת) ואח"כ "ודודי לי" (אתעדל"ע) מצד סדר ההשתלשלות, אבל הכח לזה הוא ע"י בחינה שלמעלה מהשתלשלות, ועד שממשיכים גם מבחי' אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ע הנמשכת ע"י אתעדל"ת

ג) ביאור ברמב"ם סוף הל' טומאת צרעת: ב' ענינים בדיבור – "סור מרע", שלילת "לשונם תהלך בארץ", "ועשה טוב", הוספה בדיבורי תומ"צ; הלימוד מ"אז נדברו יראי ה'" – אתעדל"ת להוסיף בתומ"צ מבלי לחכות לאתעדל"ע

שיחה ג':
א) ביאור בפרקי אבות (פ"ה מ"ו) "אף צבת בצבת עשוי'"; ההוראה – למצוא בכל דבר את מקורו בתורה, ולעשות ממנו "צבת" לכבודו של הקב"ה
ב) הקשר להערות לזהר (פ' שמות) עה"פ "אני לדודי ודודי לי"

שיחה ד':
חלוקת המשקה

שיחה ה':
ביאת אליהו לב"ד הגדול בעש"ק; ברכה אחרונה על הגלות

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים בדר"ח אלול תשמ"ח:
• לקבוצת חיילים מצבא ארה"ב – ברכה לכל הצבא
• למפכ"ל משטרת ניו יורק – פירוש השם "בנימין": להיות תמיד בצד ימין
• דולר להוצאות החתונה שתהי' בקרוב
• שלום אמיתי – דוקא בלי ויתורים
• עשרה ב"כולל" – לא מספיק
• קופת צדקה בביזנעס – עם צדקה ממני ומעצמך
• עיקר השיחה – שתהי' כתיבה וחתימה טובה

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט