קובץ דברי משיח – ש"פ קרח תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ קרח תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ קרח, ג' תמוז

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ההוראה מגאולת ג' תמוז – עבודת התשובה, ובהדגשה בקביעות שנה זו שחל בש"ק

שיחה ב':
ההוראה משם הפרשה "קרח", אותיות ק' ר' ח' – השלמת החסרון בענין המעשה; "נשאת ונתת באמונה" – קיום עיקר השליחות בעולם, הפצת היהדות והמעיינות חוצה, אפילו למי שנמצא בדרגת "קורח"; הקשר לגאולת ג' תמוז

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ויקח קרח:
טעם מחלוקת קרח – כי רצה שיהי' אז כמו שיהי' לע"ל; טענתו שטלית שכולה תכלת פטורה מציצית – כי טלית הו"ע המקיף הכי עליון, ואי"צ בחוטים הרומזים לצמצומים; קנאתו בזקן אהרן, אף שגם הזקן ענינו צמצום, ועתה חייבים גם הלויים בזקן; ההוראה – שצ"ל עבודה גם בפנימיות, ובפרט בזה"ז שאין תכלת; לע"ל יהי' שלימות קיום המצוות, המרומזות בציצית; לע"ל יהי' לשבט לוי נחלה בארץ, ומעין זה בזה"ז – שיש להם חלק בארצות שנכבשו ע"י מלכי ישראל

שיחה ג':
א) ביאור בפרש"י ריש פרשתנו – "פרשה זו יפה נדרשת כו'"
ב) לימוד מלשון רש"י שקרח "לקח את עצמו" – שעבודת האדם צ"ל בכל עצמותו
ג) ההכרח בהשתדלות בענין חינוך ילדי ישראל
ד) שיעור היומי ברמב"ם (סוף הל' ביאת המקדש וריש הל' איסורי מזבח) – שקו"ט בדין שחיטה כשרה בזר; בעבודת ה' – "אין ושחט אלא ומשך"
ה) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) לקוטי לוי"צ – ב' החטאים דקרח, בענין הכהונה ובענין לשון הרע – בז"א ומלכות, ובעבודה – בירור המדות ומעשה בפועל
ב) ביאור בפרקי אבות רפ"ד – "בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי"
ג) שיחת ת"ח צריכים לימוד, ועאכו"כ שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו

שיחה ה':
הכנות לעריכת התוועדויות בקשר עם י"ב-י"ג תמוז לאנשים נשים וטף

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ד' תמוז תשמ"ח:
• ברכה ליהודי סורי'
• איחולים לחג הגאולה
• בחודש הגאולה צ"ל בשמחה
• לראות טוב בשני עיניים
• ללכת בדרכי ה"שפת אמת" – באמת
• כפליים תלמידות לשנה הבאה
• הסיום הוא רק ההתחלה
• שבע ברכות והמשכות

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט