קובץ דברי משיח – ש"פ צו תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ צו תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ צו, פ' פרה, ח"י אדר שני.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) ביאור השאלה שנשאלה (בפורים) אודות החידוש בקריאת פ' זכור בש"פ זכור לגבי אמירתה בכל יום בשש זכירות
ב) ההוראה משמירת אפר הפרה למשמרת – אחדות בנ"י שבכל הדורות
ג) עבודה באופן דחיבור שני הפכים, אש ומים, רצוא ושוב, מ"ע ומל"ת

שיחה ב':
העבודה ד"זאת חוקת התורה" כהמשך לדורות הקודמים, וכהכנה לדורות הבאים, עד לדורו של משיח; הקשר לפרש"י ר"פ צו "מיד ולדורות"

שיחה ג':
א) ההוראה מזה שפרה אדומה כל מעשי' בחוץ, אך צ"ל "אל נוכח פני אוהל מועד": גם בזמן הגלות יש להביט אל ביהמ"ק השלישי
ב) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, י"ט אד"ש:
• עם ממלא מקום ראש העיר נתני' – הטעם לנתינת דולר יחד עם ברכה; להזדרז בסיום הבנין עד ט"ו באב; ביאור הלשון "עיר ואם בישראל"
• ברכות למשפחת קארף (אחרי שריפה ל"ע בביתם)

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט