קובץ דברי משיח – ש"פ פקודי תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ פקודי תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ פקודי, ד' אדר שני.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) סיום ספר שמות בפרשת פקודי – חשבון על עבודת היהודי לעשות מכל דבר כלי במשכן.
ב) שאלה בפרש"י ר"פ פקודי: מדוע מפרש ש"המשכן משכן" קאי על ביהמ"ק?
ג) "וכבוד ה' מלא את המשכן" – כאו"א מישראל מלא בכבוד ה'

שיחה ב':
הוראה מפרש"י בסיום הפרשה "מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע" – גם בשעה שחונים ונחים, נמצאים במצב של הליכה ונסיעה

שיחה ג':
א) הוראה מפרש"י ר"פ ויקרא "ליתן ריוח למשה להתבונן" – לימוד התורה בהבנה והשגה דוקא, נוסף על ההתפעלות מקדושת התורה

שיחה ד':
א) התעוררות על מבצע פורים והוספה בצדקה
ב) חלוקת המשקה
ג) לימוד הלכות פורים, ובמיוחד דרושי פורים
ד) אמירת "לחיים" ושירת הניגונים "שיבנה ביהמ"ק" ו"ניעט ניעט ניקאַוואָ"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ה' אד"ש:
• הוספה בבשורות טובות
• קופת צדקה בחדר הילד, גם בשביל האבא
• עם גאב"ד ערלוי – פס"ד על ביאת המשיח, והקשר לפרשיות פקודי וויקרא
• עם הרב ניסים פרץ – צדקה בבנין הישן להצלחת הבנין החדש

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט