קובץ דברי משיח – ש"פ פינחס תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ פינחס תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ פינחס, כ"ד תמוז, מבה"ח מנ"א

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ביאור הטעם שימי בין המיצרים נקראים "שלושת השבועות", וגילוי הטוב שבהם מצד שייכותם למ"ת בחודש השלישי ולג' הענינים שעל ידם נעשה דירה בתחתונים

שיחה ב':
א) ברוכים הבאים לאלו שקיימו "הוי גולה למקום תורה" והגיעו לכאן, וע"י "תלוקטו" באופן של אהבת ישראל – מביאים את הקיום ד"ואתם תלוקטו גו'" ע"י הקב"ה
ב) פרקי אבות – (1) "והעמידו תלמידים הרבה, (2) "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"
ג) לקוטי לוי"צ – "כהנא מוחא לוי לבא גופא ישראל" – ישראל עצמם הם "גופא"; כהן לוי ישראל ר"ת "כלי", שלא רק מקבל אלא גם ממשיך את האור עד העצם
ד) ביאור בסיום ההפטרה "קדש ישראל להוי' גו'" בלקו"ת פרשתנו
ה) שאלות בשיעור היומי ברמב"ם (הל' מעילה פ"ב ה"ה) בדיני מעילה בפרה אדומה ואפר הפרה
ו) חלוקת המשקה

שיחה ג':
א) ביאור בפרש"י – טעם הזכרת יחוס פינחס ("פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן") בס"פ בלק ובריש פרשתנו
ב) השליחות של כאו"א מדורנו שקרא או שמע אגרת של נשיא הדור – שהוא "קריינא דאיגרתא", ועליו "ליהוי פרוונקא" ולבטל כל מחיצה בין יהדות וגוי'שקייט
ג) לדאוג שילדי ישראל יהיו במחנות קיץ; לימוד הלכות בית הבחירה ו"ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה"

שיחה ד':
התעסקות בחינוך ילדי ישראל, ולכ"א ניתן הכח לזה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים כ"ה תמוז תשמ"ח:
• לאדם טוב – יש לעזור בכפליים
• תודה על הריקודים
• צדקה לזכות הרבנים הספרדים
• חכמה בינה ודעת יחדיו
• צדקה בקופת ביהכ"נ
• אין נפק"מ בין הדולרים
• צדקה בעסק החדש
• צדקה בעש"ק שחל בו יום הולדת
• "כתמר יפרח" לגן ילדים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט