קובץ דברי משיח – ש"פ עקב תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ עקב תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ עקב, כ"ג מנחם אב, מבה"ח אלול

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) כל דבר בעולם (אפילו דבר שיש נתינת מקום להשתמש עמו לע"ז רח"ל) יש לו שורש בתורה, ותכליתו היא – להוסיף בכבודו של הקב"ה; כשא' עולה לגדולה – ה"ז בכדי להוסיף בהרבצת התומ"צ; שימוש במכשירים שנתגלו לאחרונה – להפצת התורה והיהדות
ב) ביאור בריש הפרשה – "והי'" לשון שמחה; "והי'" הוא צירוף דשם הוי', אלא שו"ה קודם לי"ה – עבודה מלמטלמ"ע בכח עצמו

שיחה ב':
א) על כאו"א, ועאכו"כ המוסדות, להוסיף בתומ"צ מחמשה עשר באב, ולקבוע ועד של שלושה לבחון מזמן לזמן ע"ד הוספות אלו
ב) ביאור בלקוטי לוי"צ פרשתנו – ג' הלשונות בענין "ברוך"; הקשר לפרקי אבות (פ"ד מ"א) – ד' ענינים (חכם, גיבור, עשיר, מכובד) כנגד ד' אותיות שם הוי'
ג) שאלות בפרש"י ריש פרשתנו; ביאור הטעם שמביא ב' פירושים לתיבה אחת בלי לחלק ביניהם; הקשר לקץ שהי' בזמן רש"י
ד) "לחטוף" פעולות ד"תִּשְׂמַח" ו"תְּשַׂמַח" ו"הקהל" לפני סיום השנה
ה) ביאור בשיעור רמב"ם היומי (הל' פרה אדומה פ"ט ה"א) – תיווך ההלכה שיש ליתן המים ואח"כ האפר עם הביאור בלקו"ת שרצוא (אפר) בא לפני שוב (מים)
ו) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא יומן מאירועי ההתוועדות (עם פרטים בפרסום ראשון), וכן ר"ד מחלוקת הדולרים כ"ד מנ"א תשמ"ח:
• צדקה לזירוז הגאולה
• ציור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ואדמו"ר מהוריי"צ – התחלה טובה
• עם מר אבנר חי שאקי ומשפחתו: עזרת הילדים בריקוד בהתוועדות; בית רופאים ולא בית רפואה; הגאולה בזכות נשים צדקניות; הכפלת המאמצים בעקבות המנגדים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט