קובץ דברי משיח – ש"פ נשא תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ נשא תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים) מהתוועדות ש"פ נשא, י"ד סיון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) ההוראה מר"פ נשא: נשיאת ראש דבנ"י, העבודה ד"ואתהלכה ברחבה"
ב) קושיא בפרש"י ס"פ נשא: מדוע רק כאן מפרש אופן הדיבור למשה; הביאור בעבודת ה': רק אחרי שיהודי עושה מעצמו משכן לה' עם כל הפרטים, זוכה ל"וישמע את הקול מדבר אליו"
ג) עבודה בסדר והדרגה, עם "נתינת ריוח" בין ענין לענין

שיחה ב':
א) ערב ט"ו סיון: יום מאסר אדמו"ר מהוריי"צ; "קיימא סיהרא באשלמותא"; ההוראה מזה: גילוי השלימות שבכל עניני חודש סיון
ב) ההוראה מ"בהעלותך את הנרות": לגלות "נר מצוה גו'" ב"נר ה' נשמת אדם" שלו ושל אחרים; הקשר לאהבת ישראל, כדרך הבעש"ט ואאע"ה
ג) הוראה לערוך סיומים על הלכות קרבן פסח בט"ו סיון

שיחה ג':
א) חלוקת המשקה
ב) "אין הדבר תלוי אלא בתשובה"; הוספה בג' הקוין שעליהם העולם עומד (שבפרקי אבות פ"א מ"ב); הקשר לג' כתרים דמ"ת

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ר"ח סיון:
• עם מר חיים שמחה קזמניק – האופן להשפיע על בריאותו גם מרחוק; "מי שיש לו מנה רוצה מאתים"
• נוסח הגמרא מספיק ואין צורך בנוסח חדש!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט