קובץ דברי משיח – ש"פ נשא תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ נשא תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ נשא, ט' סיון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
צריכים לנצח הכחות המרובים שניתנו בשבת זו שלאחר חה"ש – שבו נתעלה העבודה הנעלית דחה"ש, וה"יאכל בשבת" הוא מהעבודה וטירחא בחה"ש

שיחה ב':
הוראה מיוחדת מקביעות שנה זו – חה"ש בימי רביעי-חמישי, וש"פ נשא בט' סיון; כל זמן יש לו "שער מיוחד" שעל ידו מתעלים כל שאר העבודות

מאמר ד"ה "וידבר גו' כה תברכו":
העילוי שבברכת כהנים לגבי שאר ברכות – "עד מהרה ירוץ דברו", בב' אופנים: מצד "ואני אברכם", ומדה כנגד מדה מצד מעלת העבודה; בברכת כהנים – ב' המעלות דברכה ודתפילה, רצון חדש ובאופן של ציווי ונמשך עד למטה, גם לעם שבשדות, שבגחלים עוממות מתגלה בחי' טהורה היא; תורה כללות ופרטות נאמרה, ועד"ז בברכת כהנים, כנגד ג' דרגות בחיבת הקב"ה לבנ"י וג' רגלים

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (א) "קערה אחת" – כנגד מנין שנותיו של אדה"ר וכו'; (ב) מהו הטעם ששבט לוי לא השתתף בחנוכת הנשיאים?
ב) לקוטי לוי"צ – בענין נזיר
ג) מהו ההפרש בין לימוד פרקי אבות בין פסח לעצרת (שכולם נוהגין כן) והלימוד בכל שבתות הקיץ (שרק "יש נוהגין" כן)
ד) רמב"ם – המשך להביאור ברמב"ם הל' נזירות (בתור השתתפות ב"כינוס תורה")
ה) חלוקת המשקה – המעורב עם יין

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י (ב)
ב) הביאור בפרש"י (א)
ג) הביאור בנוגע ללימוד פרקי אבות
ד) המשך להתוועדות דחה"ש בביאור מאחז"ל "אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים כו'"; ריבוי ענינים שחיובם אינו מה"ת כ"א מצד מנהג דרך ארץ וכיו"ב; כמו מצות חינוך – שהוא רק מד"ס, אבל "חוב גמור" (כפתגם אדמו"ר נ"ע)

שיחה ה'
א) המשך הביאור בפרש"י (א)
ב) המשך הביאור בפרקי אבות, וביאור במשנה (פ"א מ"א) "הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה"
ג) המשך הביאור ברמב"ם הל' נזירות – "העכו"ם אין להם נזירות כו'", היינו שאין להם גדר נזירות ישראל מה"ת, אבל בודאי מחוייבים הם לקיים נדרם מצד מנהג דרך ארץ כו'; חקירה באם הגוי נודר הריני נזיר כמו ישראל
ד) לקוטי לוי"צ: ג' דרגות בענין נזירות: בעתיק, באריך, בז"א, ורק נזירות בז"א (שבעת ימי הבנין) אפשר להיות מעין שייכות גם עם גוי

שיחה ו':
הוראות בקשר לימי התשלומין דחה"ש בתורה עבודה וגמ"ח, ובפרט בנוגע לתינוקות

בתור הוספה, בא יומן "חדשות בית חיינו" מא'-ט"ו סיון תשל"ו.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט