קובץ דברי משיח – ש"פ נצו"י תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ נצו"י תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ נצו"י, כ"ג אלול.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הטעם שבר"ה שחל בשבת אין תוקעין בשופר – מצד עוצם הביטול דחיבור שבת ור"ה יחדיו אין שום מציאות חוץ מהקב"ה ולא שייך ציווי; הטעם שבכ"ז תוקעין בביהמ"ק ושבכלל מקיימים תומ"צ – כי זהו באופן שלמעלה מציווי; ההוראה למעשה: עבודת ה' בתכלית הביטול (ס"א-ו)

שיחה ב':
א) התוועדויות והוספה בלימוד תורת הצ"צ והפצת המעיינות חוצה בקשר עם יום הולדת הצ"צ, ובפרט בסיום שנת המאתים; שם הצ"צ שמו של משיח (ס"ז)
ב) ב' סוגי עבודה ד"נצבים" ו"וילך" וחיבור שניהם יחדיו; ההוראה מפ' האזינו: כ"א מישראל הוא "קרוב לשמים", וביחד עם זה צ"ל גם בארץ (ס"ח)

שיחה ג':
הלימוד מב' שמותיו של בעל היאָרצייט "מאיר שלמה"; הקשר לגאולה ולעבודה דנצבים-וילך והאזינו (ס"ט-יא)

שיחה ד':
חלוקת המשקה, וקבלת החלטות טובות בקשר עם יום הולדת הצ"צ; שירת ניגון שמח (סי"ב)

שיחה ה':
הקשר דהתחלת פ"ה וסיום פ"ו דפרקי אבות לראש השנה (סי"ג)

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ד אלול:
• עם מועמד ראש העיר ניו יורק – "כור ההיתוך" לאחדות כל העמים תחת הקב"ה המולך על כל היקום
• עם מר מיכל שווארץ – לעשות ציור כיצד משיח מגיע
• עם רב בצה"ל – גשמיות כראוי ע"י "צבא" ברוחניות

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט