קובץ דברי משיח – ש"פ נח תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ נח תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ נח, אדר"ח מרחשון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הפתיחה בענין של ברכה והקודם בזמן – סיום כתיבת ס"ת בעש"ק; גודל השמחה שבס"ת חדש; הקשר ל"הקהל", ול"תורה חדשה" דלע"ל

שיחה ב':
ענין המבול – התעוררות לתשובה; הלימוד מתיבת נח בנוגע ל"הקהל"; ברכות על סדר הא"ב

מאמר (כעין שיחה) ד"ה השמים כסאי:
"נעוץ תחלתן בסופן" – התחלת וסיום תו"א-לקו"ת בפסוק "השמים כסאי"; ג' בחינות בארץ, שמים, עבודת ישראל, ביהמ"ק ועוד; לימוד פנימיות ונגלה ממשיח ומכל רבותינו נשיאינו

שיחה ג':
א) שאלה בפרש"י – מדוע רש"י אינו מפרש טעם הכפל ד"נח נח"?
ב) לקוטי לוי"צ – מאמר הזהר עה"פ "צהלי קולך בת גלים"
ג) שאלות בשיעור היומי ברמב"ם (הל' חובל ומזיק פ"ה ה"ב) "וכל המגבי' ידו על חבירו אע"פ שלא הכהו הרי זה רשע"
ד) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) ההוראה בעבודה מלקוטי לוי"צ – ובקשר עם "הקהל": אחדות בספירות דקדושה, וכ"ש בעניני הקשות
ג) לימוד בנוגע ל"הקהל" מ"יינה של תורה" בפרש"י: המשכת הכלל ד"שויתי ה' לנגדי תמיד" בפרטי היום
ד) הביאור ברמב"ם, וההוראה ב"לתקן הדעות" – תכלית הזהירות מלנצל דבר באופן הפכי מתכלית בריאתו; הקשר לענין המבול למעליותא
ה) שאלה בטעם שאין עושים "זכר" ל"הקהל", אף שענינים אחרים במקדש מותר לעשותם בשינוי פרטים כו'; הוספה בפעולות ד"הקהל" ע"י כרטיסים כו'
ו) לימוד בעבודה ד"הקהל" מענין ה"אותיות": על כאו"א לנצל את אותיותיו וכליו להמשיך את הענין ד"הקהל" לדרגתו של כאו"א מישראל באותיות המתאימות לו

שיחה ה':
הלימוד מפירוש הזהר עה"פ "בשנת שש מאות שנה לחיי נח גו' נבקעו כל מעיינות תהום רבה גו'" – בנוגע להפצת המעיינות חוצה, ובפרט לטף

בתור הוספה, בא ר"ד עם ר' זושא ריבקין מכ"ה-כ"ו תשרי – אודות סיום הס"ת שנכתב עבור ביהכ"נ "בית מנחם" בכפר חב"ד (אודותיו מדובר בארוכה בהתוועדות), ור"ד מהיחידות לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ביום שני, ה' תשרי – ביאור השם "אלישע".

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט