קובץ דברי משיח – ש"פ נח תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ נח תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ נח, ו' מרחשון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) ו' חשון – סיום הענין דעלי' לרגל, ועד"ז גם בזמן הזה
ב) ההפרש בין האורחים שנשארו כאן עד ששה בחשון לאלו שחזרו למקומם לפני זה
ג) הקשר לפרשת השבוע, פ' נח – "נייחא לעליונים ונייחא לתחתונים", גשמי ברכה בתכלית השלימות

שיחה ב':
א) "שיריים" מה"סעודה" דשמע"צ ושמח"ת גם אצל האורחים שנסעו, ובגלוי יותר אצל אלו שנשארו כאן
ב) הקשר דענינו של שמע"צ "קשה עלי פרידתכם" לענינים שדובר עליהם בחודש תשרי: הקמת "בתי חב"ד" ו"עשה לך רב"
ג) הקמת "בית חב"ד" ע"י כאו"א בביתו פרטי

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "צהר תעשה לתיבה":
ב' פירושים ב"צהר" – חלון ואבן טובה, שבהם צ"ל "תעשה"; פי' הבעש"ט שתיבת נח הן תיבות התפילה ותורה, שגם בזה צ"ל "צהר תעשה"; הפיכת "צרה" ל"צהר" – הוספה בתורה ובתפילה ע"י עבודת בנ"י, שיהי' למעלה ממדוה"ג כמו אור, ועד שההגבלה גופא מביאה ללמעלה מהגבלה, מן המיצר אל המרחב כבתקיעת שופר, ומר"ה נמשך בכל ימות השנה ע"י התחלתו באמירת "מודה אני" כו'; ההמשכה מר"ה על כל השנה – ע"ד ההמשכה מהכלל אל הפרט שבתורה, שהכל נכלל במחה"ק דא"ק; הפיכת הצרה לצהר מלמעלמ"ט – חלון, "סור מרע", תורה, ומלמטלמ"ע – אבן טובה, "עשה טוב", תפילה, ובאופן ד"תעשה" – "ברכו בתורה תחילה" ו"יהיב פרוטה לעני והדר מצלי"; הקשר לר"פ נח ולר"פ לך לך

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י (ו, טז) – "צהר תעשה לתיבה"
ב) שאלות בלקוטי לוי"צ (סוף פרשתנו) – שורש האחדות דדור ההפלגה
ג) שיעור היומי ברמב"ם – דיני בור ב"תיקון הדעות"
ד) הצשף הבחאןר בפרש"י פ' בראשית – "כתנות עור"
ה) הוספה בלימוד התורה באופן ד"תורתו אומנתו"
ו) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) הביאור בלקוטי לוי"צ
ג) שיעור היומי ברמב"ם: (1) "שור ולא אדם חמור ולא כלים" – חוקים גם בדיני ממונות; (2) "בור עמוק עשרה טפחים" ו"תל גבוה עשרה טפחים ברה"ר" – בעבודת האדם, ובשייכות ל"עשה לך רב" והקמת "בתי חב"ד"

שיחה ה':
ע"ד ההוראות בהתוועדות דש"פ נח, ו' חשון תשמ"ג, שקביעותה היתה כקביעות שנה זו

בתור הוספה, בא ר"ד ב"יחידות" עם הרב קלמן כהנא, ח"י מרחשון תשמ"ז.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט