קובץ דברי משיח – ש"פ משפטים תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ משפטים תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ משפטים, פ' שקלים, כ"ה שבט, מבה"ח אדר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

מאמר (כעין שיחה) ד"ה זה יתנו:
א) הדגשת הכתוב "מחצית השקל" דוקא ולא שקל שלם או עכ"פ "עשרה גרה" – כי ע"י העבודה במחצית זו פועלים במחצית השני'; שני אופני ביאור בזה: למעלה מעלה עד אין קץ – הקב"ה וישראל, ולמטה מטה עד אין תכלית – נה"א ונה"ב. משל לבירור הקליפה ע"י הקדושה מהשועל והזאב שירדו לבאר, שעי"ז נעשית עלי' גם בצד הקדושה, עד לעצם הנשמה, כמובן ממאמר ריב"ז "איני יודע באיזו דרך מוליכין אותי" מצד עצם הנשמה. ומטעם זה מחצית השקל היא מצוה כללית ביותר. ב' ענינים ב"לכפר על נפשותיכם": כפרה על חטא העגל, ועילוי בקדושה. ב' ענינים בביטול היפך החיים ע"י מחצית השקל: בירור במקום הקליפות הנק' מתים, והעלי' דתחיית המתים, ועד"ז בדור המדבר. אז לא זכו לחיים נצחיים, אבל ע"י העבודה בגלות זוכים לזה עתה. בעבודה – הביטול ד"ונפשי כעפר לכל תהי'" בתור נשמה בגוף. הקשר לפ' משפטים – שבזהר פרשתנו מבואר סדר ירידת הנשמה ועלייתה, ובכללות הפרשה – שפועלים במשפטים שלאחר סיני שיהי' בהם העילוי דסיני, עד להמשכת חיים נצחיים. נתינת מחצית השקל ובבת אחת – המשכת האחדות במקום הפירוד. תפלת שמו"ע בזה"ז במקום הקרבנות שע"י מחצית השקל, מפני העילגים הקוראים לא' ע' – המשכת האחדות בהתחלקות, ע' נפש דיעקב
ב) אצל כל אחד מרבותינו נשיאינו יש חידוש לגבי הדורות שלפניו. החידוש דדורנו – דור האחרון של הגלות והראשון של הגאולה, שאז יהי' גילוי העצמות באופן נעלה יותר מיציאת מצרים, מצד הירידה הגדולה של הגלות. בדרושים באים תחילה הענינים המשותפים, ואח"כ החידוש של הנשיא

שיחה א':
א) הדגשת ענין האתהפכא דענינים הבלתי רצויים לטוב בחודש אדר, פ' משפטים ופ' שקלים
ב) הלימוד מפ' שקלים – התאחדות עם יהודי שני, שעי"ז ניתן הכח להתגבר על נה"ב
ג) חלוקת המשקה

שיחה ב':
הקמת מוסדות לע"נ הרבנית נ"ע – בתיאום עם הרבנים.

שיחה ג':
א) לא לשלוח מכתבים לכאן עם שאלות אודות עניני המוסדות
ב) שאלות בפרש"י: (1) "ונקרב בעה"ב אל האלקים גו' עד האלקים גו'" (כב, ז-ח) – מדוע אינו מפרש הטעם שדיינים נק' "אלקים"; (2) בריש הפרשה "אשר תשים לפניהם" – מהו הטעם לאריכות רש"י "כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם"
ג) לקוטי לוי"צ (ע' פח) – "כד האי נשמתא נפקת מהאי עלמא זכייא נקיי' ברירה כו'"
ד) שיעור היומי ברמב"ם – בהל' ציצית
ה) הביאור בפרש"י
ו) ההוראה מהזהר – שלימות בקיום המצוות ולימוד התורה ומחדו"מ בכל יום ויום בתור נשמה בגוף; "זכייא נקיי' ברירה" ר"ת זנב – "זנב לאריות" ו"ראש לשועלים"
ז) הלימוד ב"לתקן הדעות" מהרמב"ם – פעולת הציצית על אחרים להתחזק בתומ"צ, ועד"ז בהדלקת נרות ש"ק ויו"ט ע"י נשי ובנות ישראל

בתור הוספה, בא ר"ד בעת ניחום אבלים ב"שבעה" על הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע, כ"ד שבט תשמ"ח:

• עם חברי בית הנבחרים של מדינת נ.י. – רק הקב"ה יודע את מעלתה האמיתית של הרבנית
• עם שגריר ישראל באו"ם מר בנימין נתניהו – "ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים" לע"ל

הוספה מיוחדת: קטעי יומן ממכתבי א' התמימים מחודש שבט תשמ"ט – בפרסום ראשון!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט