קובץ דברי משיח – ש"פ משפטים תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ משפטים תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הלימוד מפ' שקלים, שבת מברכים אדר (פורים), וש"פ משפטים – ע"ד יוקר גוף ישראל

שיחה ב':
ע"ד מצב השכונה ורבני השכונה שליט"א

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "כי תשא"

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (1) "וישם באנגות" (כד, ו); (2) "עלה אלי ההרה והי' שם – מ' יום" (שם, יב); (3) "אם כסף תלוה – כל אם ואם שבתורה רשות חוץ מג' כו'" (כב, כד)
ב) לקוטי לוי"צ (ע' פח-פט) – (1) "כד האי נשמתא נפקת מהאי עלמא זכייא נקיי' ברורה" כנגד נר"נ, או מחדו"מ כו'; (2) נבוכדנאצר אכל בשר וחלב – עירוב חסדים וגבורות. שאלה כללית בזה ובנוגע לפירושי חז"ל בכלל: באם פירוש הזהר הוא שנשמתא נפקת מהאי עלמא הוא נר"נ (או מחדו"מ), ושנבוכדנאצר עירב חסדים וגבורות – מדוע לא נאמר כן בפירוש?
ג) שיעור היומי ברמב"ם
ד) ע"ד ההשתדלות לעשות כל בית פרטי – בית תורה, תפלה וגמ"ח
ה) חלוקת המשקה
ו) תיקון בסיפור ע"ד חסיד של הצדיק ר"נ מטשרנוביל

שיחה ד':
א) שיעור היומי ברמב"ם (הל' תשובה פ"ח ה"ד): תשעה תוארים על עוה"ב
ב) הביאור בשיעור רמב"ם דהתוועדות שלפנ"ז, בש"פ בשלח (הל' יסוה"ת רפ"ב) – "הא-ל הנכבד והנורא כו'"
ד) שיעור רמב"ם דמוצ"ש זה (הל' תשובה פ"י) – "לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה"

שיחה ה':
א) הביאור בפרש"י (1)
ב) הביאור בפרש"י (2)
ג) הביאור בפרש"י (3)
ג) הביאור בלקוטי לוי"צ

שיחה ו':
ע"ד ההכנות למבצע פורים

בתור הוספה, באו פנינים נבחרים מחלוקת הדולרים לצדקה ביום ראשון, אדר"ח אדר תשמ"ז.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט