קובץ דברי משיח – ש"פ מקץ תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ מקץ תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ מקץ, כ"ח כסלו, מבה"ח טבת, ד' דחנוכה.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הקדמת הענין דחנוכה לענין דשבת כי "חביבין דברי סופרים"
ב) הלימוד מחנוכה – עבודה באופן דחינוך והוספה, ופעולה מן הקל אל הכבד יחד עם הפעולה בחוץ
ג) העבודה דחנוכה באופן דמרץ וחיות, היפך ענין השינה
ד) הדגשת הנ"ל בשנת "הקהל" ו"תשמח"

שיחה ב':
א) הלימוד משבת – "כל מלאכתך עשוי'"; עבודת נרות חנוכה בתכלית הביטול
ב) הקשר דיוסף הצדיק לחנוכה – הוספה באופן דמן הקצה אל הקצה

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ואתה ברחמיך הרבים:
ג' ניסים דחנוכה – ניצוח המלחמה בכ"ד, מציאת פך השמן בכ"ה, נס הבהקת השמן לח' ימים בכ"ו; מספר ז' – טבע, מספר ח' – נס, הוי' דלתתא והוי' דלעילא, ענינו דחנוכה – הארה שלמעלה מהשתלשלות כנגד גודל החושך; ג' ניסים הנ"ל – נס המלובש בטבע, נס ממש אבל לא באופן דשלילת הטבע, ונס באופן דשלילת הטבע ממש – השייך למספר כ"ו דשם הוי', ולא נקבע בו ענין מיוחד מצד גודל מעלת הגילוי, והגילוי יהי' לע"ל

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (1) עה"פ (מא, יד) "ויגלח ויחלף שמלותיו", מדוע מפרש רש"י "מפני כבוד מלכות" רק על "ויגלח" ואינו מפרש "ויחלף שמלותיו"? (2) מדוע אינו מפרש מ"ש (מב, יז) "ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים" – מדוע ג' ימים? (3) מדוע כופל פירושו (מא, ה; ז) "בריאות – שייני"ש בלע"ז"?
ב) לקוטי לוי"צ (ע' קסד) – ביאור מאמר הזהר (קצג, ב) עה"פ "מלך במשפט יעמיד ארץ"
ג) ההוראה מהקריאה דיום ה' דחנוכה
ד) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) ההוראה מהזהר – עבודת האדם בכל כחות הנפש
ג) שיעור היומי ברמב"ם (ריש הל' סנהדרין) – מינוי שופטים ושוטרים; ההוראה בעבודה לאלו שעבודתם "שלא לשמה" ולאלו שעבודתם "לשמה"; טעם ההדגשה ש"ואשיבה שופטייך גו'" לפני ביאת המשיח

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, יום הבהיר י"א ניסן תשמ"ט (מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"ג שמכינים כעת לדפוס):

• "תחרות" ביום הולדת
• ברכה להחזרת הספרים מרוסי'
• ברכת צאצא של אדה"ז; "אין תורה כתורת ארץ ישראל"
• נתינת צדקה לתוספת כסף בבנק
• כל הצדדים הולכים להקב"ה
• לימוד בישיבה לפני לימוד מקצוע
• ברכה לגיורת – לידה חדשה

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט