קובץ דברי משיח – ש"פ מטו"מ תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ מטו"מ תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ מטו"מ, ב' מנ"א

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
דרגות בברכה, בהתאם לדרגות בתורה; ענין בתורה (וברכה) השייך לכאו"א בכל זמן ובכל מקום – מצות נדרים; ההוראה – בכחו של כ"א מישראל להקדיש דבר בעולם ע"י דיבורו בלבד

שיחה ב':
א) שאלה בפרש"י ר"פ מטות: הפרת נדרים ע"י יחיד מומחה או ג' הדיוטות – מאן דכר שמי'?!
ב) ההוראה ב"והחי יתן אל לבו": "שמירת הלשון" וניצול כל עניני דיבור רק לטוב
ג) לימוד עניני ביהמ"ק בזמן זה; הקשר דהתחלת הלימוד בס' יחזקאל (פרק מ') לגאולה; הקשר דהתחלת מס' מדות לג' השבועות ולגאולה
ד) הדגשת הענין דאהבת ישראל בפרש"י ריש פרשתנו
ה) הפרת נדרי האשה ע"י הבעל – ביטול צרת הגלות ע"י הקב"ה
ו) ה"יושבים על הכלים" – האשה והילדים הנותנים לבעל מנוחה ונח"ר להוסיף בהפצת המעיינות

שיחה ג':
א) הוספה ב"ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה", ועריכת "סיומים"
ב) ההדגשה דאהבת ישראל בפרקי אבות (פ"ב מי"א-יב) "יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך", "יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך"
ג) ההוראה משיעור רמב"ם היומי (הל' בכורות פ"ג ה"א) "כל הבכורות אדם רואה חוץ מבכורי עצמו" – בשלילת לימוד זכות על עצמו
ד) ההוראה מלקוטי לוי"צ (פ' שלח ע' שעז) – ביטול "מדין", ה"דורין מאַרקאָ" המבלבל ומפריד
ה) הזכרת סיום מסכת בעת הדיבור עם אנשים פשוטים כו' ובכך לזכותם ב"סיום"
ו) חלוקת המשקה

שיחה ד':
"לחיים ולברכה" כו' עד לחיים נצחיים

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ג' מנ"א תשמ"ח:
• קופת צדקה במועצה הדתית, והזמ"ג
• הוספת יראת שמים בשווייץ

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט