קובץ דברי משיח – ש"פ לך לך תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ לך לך תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ לך לך, ח' מרחשון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
גודל השמחה בשבת זו מצד: יום השבת, ההמשך ל"זמן שמחתנו", ומצות מילה בפרשתנו – שמחה החודרת ב"בשרכם"; עריכת התוועדות וריקוד ברגליים המגבי' את כל הגוף

שיחה ב':
א) ביאור בסיפור דהע"ה שנכנס למרחץ וכשנזכר במילה נתיישבה דעתו – כי מצוה זו חודרת בבשר הגשמי, ונמשכת בכל רגע מחדש, והלימוד בנוגע ל"הקהל" – לפעול בזה ללא הפסקה
ב) "ישר כח" לאלו שבאו לד' אמות של נשיא דורנו ל"הקהל", ורחמנות על אלו שלא באו
ג) סיום ס"ת כאן ושליחותו לאה"ק – ע"ד "ואת יהודה שלח לפניו גו'"

שיחה ג':
א) מענה כללי לכל השולחים מכתבים: "חזקה" על בית הדואר שעשה שליחותו ושהעבירו את המכתבים אל ה"גבאי" שהביאם לציון
ב) בקשה נפשית לפרסם אודות שמחה ו"הקהל", ובפרט בבואנו מז' מרחשון

מאמר (כעין שיחה) ד"ה לך לך:
"לך לך" – ב' הליכות, מלמעלמ"ט ומלמטלמ"ע, והתאחדותן לע"ל; הקשר לאותיות כפולות הקשורות לגאולה; המשכת הענין ע"י תשובה שהיא באופן ד"כפליים לתושי'"

שיחה ד':
א) שאלות בפרש"י: עה"פ "ויט אהלה" – מדוע רש"י אינו כותב הטעם שנטה את אוהל שרה תחילה כי "חייב אדם לכבד את אשתו יותר מגופו" עבור ה"בן חמש" שטרם למד גמרא? ועה"פ "וירק את חניכיו" – מדוע פירש"י דקאי על אליעזר לבדו, היפך פשטות הכתובים?
ב) שיעור היומי ברמב"ם (הל' מכירה רפ"ד) "כליו של אדם כל מקום שיש לו רשות להניחו קנה לו"
ג) לקוטי לוי"צ – מאמר הזהר עה"פ "אז יבקע כשחר אורך", גילוי פנימיות התורה בימות המשיח; הקשר לזמן זה
ד) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) הביאור בפרש"י
ב) ההוראה מלקוטי לוי"צ – הפצת המעיינות עוד בזמן הגלות
ג) ההוראה מהרמב"ם – "לקנות" עבור הקב"ה את כל עניני העולם, אחרי הפיכת רה"ר לסימטא ועד לרה"י ל"יחידו של עולם", ע"ד שמחת בית השואבה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ט' מרחשון עם חה"כ מר אלי קולאס – השפעה על כל הכנסת להתפעל רק מהקב"ה (בקשר עם "מיהו יהודי")

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט