קובץ דברי משיח – ש"פ כי תשא תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ כי תשא תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ כי תשא, פ' פרה, כ' אדר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הקשר דפ' פרה לפ' שקלים (בהתחלת פרשתנו) – הדגשת אחדותם של ישראל, ושייכותה לגאולת פורים ופסח, וכן לגאולה העתידה – ע"י הפצת המעיינות חוצה

שיחה ב':
ההוראה מפרשת השבוע – "תשא את ראש", הרמת הראש – הוספה בלימוד התורה בכמות ובאיכות, שעי"ז מתרומם (בדרך ממילא) כל הגוף, ובאופן ד"והשיב לב אבות על (ידי) בנים", ובפרט כשפורים חל ביום א' דפ' תשא; "תשא את ראש" ע"י עבודת התשובה, "לכפר על נפשותיכם" למעלה גם מצדיקים גמורים

הקדמה להמאמר:
חביבות בחזרת מאמר שנאמר לפני מספר שנים "עגול" – מאה שנה

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "זאת התורה אדם":
קושיית הזהר – כיצד הי' כתוב בתורה "אדם כי ימות" אלפיים שנה לפני בריאת העולם וחטא עה"ד, והביאור – שזהו ענין עליית הנשמה לעולם עליון יותר, כולל כפי שאדה"ר הי' בג"ע – עלי' לעולמות הא"ס ("ידעתיו הייתיו" למעליותא), וע"ד רצו"ש שבפרה אדומה – עלי' לעולמות הא"ס בהיותו נשמה בגוף; הטעם שכללות העבודה הו"ע רצו"ש – כי התורה היא בשביל ישראל שיש בהם רצו"ש; סור מרע לע"ל – עלי' לעולם עליון, "לאתבא צדיקייא בתיובתא"; הטעם שיש כאן קושיא בזהר ש"לית תמן לא קושיא כו'" (ועד"ז בדרושי חסידות כו') – כי גם באור ישר שבתורה צ"ל מעלת אור חוזר; הקשר לר"פ תשא – שע"י התשובה עולים למעלה מבחי' ראש

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (1) מדוע אינו מפרש "מר דרור"; (2) "כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה"
ב) המשך "מבצע פורים" – כללות התורה ומצוותי', ובמיוחד ענין שהזמ"ג – "מבצע פסח", שלושים יום קודם החג
ג) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י (2)
ב) הביאור בפרש"י (1)
ג) ענין הגאולה – "וקראתם דרור בארץ", והצעקה ע"ד אריכות הגלות – "גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה"

שיחה ה':
א) שיעור היומי ברמב"ם: (1) הקשר ד"ארבעים חסר אחת לשלימות דארבעים בתורה; (2) "הבונה כל שהוא חייב"; (3) "השוחט חייב"
ב) לקוטי לוי"צ – חיוב "כוס של ברכה" ע"י אנשים נשים וטף; נתינת "כוס של ברכה" ע"י הקב"ה לע"ל

שיחה ו':
בית תורה תפלה וגמ"ח ע"י כאו"א מישראל; "עשה לך רב"; "מבצע פסח", כולל – "הגדה של פסח" לכאו"א מילדי ישראל

בתור הוספה, באים פנינים מה"יחידות" לחברי הקרן לפיתוח – מחנה ישראל, כ"ב אדר תשמ"ז – בפרסום ראשון.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט