קובץ דברי משיח – ש"פ כי תצא תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ כי תצא תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ כי תצא, ט' אלול.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) "כי תצא למלחמה על אויביך": הקב"ה ברא "אויביך" בתור מציאות אמיתית בעוה"ז, ועבודת בנ"י היא להפכו לקדושה; הקשר למצות ביכורים – הפיכת "ראשית" הארציות לביכורים לה'; הקשר לפרקי אבות פ"א-ב – נתינת כח לעבודה בעולם ע"י "משה קיבל תורה מסיני", עד ל"מתן שכרן של צדיקים לע"ל"; הקשר לחודש אלול – "המלך בשדה" (ס"א-ו)
ב) שלימות בעולם שנה ונפש לע"ל (ס"ה)
ג) ביאור ענין "המלך בשדה" בשבת, שאז לא שייך עובדין דחול בשדה (ס"ו)
ד) "ביכורים" לשון רבים יחד עם "כי תבוא" לשון יחיד; הבאת ביכורים לע"ל (ס"ז-ח)

שיחה ב':
א) ביאור בשיעור רמב"ם היומי (הל' מכירה רפ"ז) בדין "מי שפרע": הטעם שמביאים דוגמאות מחטאים שלפני מ"ת – כי אצל בנ"י לא שייך חטא ופורענות! (ס"ט-י)
ב) ג' מצבים בכל יום: לפני מ"ת, מ"ת ולאחר מ"ת (סי"א)
ג) סיום הפרשה "זכור את אשר עשה לך עמלק . . אשר קרך בדרך": אופן השפעת עמלק על יהודי – שמקרר התפעלותו בקיום התומ"צ; ע"י הירידה דעמלק באים לבירור העולם, ע"ד עבודת יעקב בבית לבן, שעי"ז באים לגאולה (סי"ב)
ד) הוספה בהחלטות טובות בכל עניני תומ"צ (סי"ג)

שיחה ג':
חלוקת המשקה; ניגון "אך צדיקים"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, יו"ד אלול:
• "המלך בשדה" גם באשדוד
• הקב"ה נמצא גם בבית הרפואה
• "העבודה שלי – להתערב בענינים הפרטיים של הפונים אלי"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט