קובץ דברי משיח – ש"פ כי תצא תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ כי תצא תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ כי תצא, י"ד אלול

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הדגשת ענין השמחה ביום זה מצד כמה ענינים: שלושים יום קודם החג, שנת "תִּשְׂמַח" ו"תְּשַׂמַח", למחרת י"ג אלול
ב) שמחת הגאולה תלוי' בעבודת בנ"י; הרמז בפרשת "כי תצא למלחמה" ע"פ המבואר בלקו"ת, ובמלחמת עמלק בסוף הפרשה
ג) "ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ" – "טועמי'" בזמן הגלות ושלימותן בגאולה

שיחה ב':
א) לאחר כל העבודה במשך הדורות ומשיח עדיין לא בא – יש להוסיף ענין חדש בעבודה: שמחה לשם ביאת המשיח!
ב) שנת תשמ"ח – שנת הצלחה

שיחה ג':
א) הקשר דהתחלת הפרשה לשמחה; שאלות בפרש"י ריש פרשתנו, והלימוד בעבודה: אין מספיק "מלחמת חובה" אלא צ"ל גם "מלחמת הרשות", המשכת אלקות בעניני הרשות, בסיוע הקב"ה
ב) פרקי אבות (פ"א מ"א ופ"ב מט"ז) – הקשר לשלימות השמחה ע"י החדרת העולם באלקות
ג) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) המשכת אלקות בעולם ע"י כ"א בירידת הנשמה בגוף
ב) ביאור בלקוטי לוי"צ (פ' משפטים) אודות איסור כלאים, וההוראה – שבכחו של כ"א לערב את הכחות שמצ"ע אין לערבם ולעשות מזה מצוה
ג) ביאור ברמב"ם (הל' טומאת אוכלין) רפ"ז "הניצוק אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה", "צונן לחמין חיבור מפני שהעשן החמין עולה כתמרות עשן כו'" – ע"ד החסידות

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ט"ו אלול תשמ"ח:
• נמצאים באמצע הכתיבה וחתימה טובה
• לא לקחת חזרה דולר ממי שלקח מהשולחן…
• לרקוד בחתונת הנין
• ממאה אחוז ל-101 ו-102

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט