קובץ דברי משיח – ש"פ חיי שרה תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ חיי שרה תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ חיי שרה, כ"ב מרחשון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ש"פ חיי שרה בסמיכות לכ' מרחשון – קכ"ז שנה לאדנ"ע; הביאור במאמרו על סדר העבודה דרצון ותענוג ומוחין ומדות, והשייכות לנשים; ההוראה לכאו"א – שלימות בכל הכחות בכל פרט ביום, ובפרט בש"פ חיי שרה

שיחה ב':
קניית מערת המכפלה ע"י אברהם; ההכרזה בפרסום ובאופן רשמי שארץ ישראל שייכת לעם ישראל; פעולת כאו"א על ה"גוי'שקייט" סביבו ע"י "גאון יעקב"

שיחה ג':
הקשר דעבודת אברהם ושרה ושליחות אליעזר ל"הקהל" ושמחה

מאמר (כעין שיחה) ד"ה איתא במדרש כו' אר"א יפה שיחתן:
שידוך יצחק ורבקה – יחוד ז"א ונוקבא, משפיע ומקבל; ב' ענינים הנ"ל ויחודם בקיום כל מצוה פרטית (גם כשנעשה בלי כוונה); "המעשה הוא העיקר" – מעלת המקבל, כמו מעלת רבקה לגבי יצחק

שיחה ד':
א) שאלות בפרש"י: עה"פ "ואברהם זקן בא בימים" – מדוע רש"י אינו מפרש ההוספה ד"בא בימים" על "זקן", והטעם שנכפל ענין זה כשלפני זה כבר נאמר "ואברהם ושרה זקנים באים בימים"
ב) לקוטי לוי"צ – ב' דעות בסדר הגאולה: בנין ירושלים ואח"כ קיבוץ גלויות, או בסדר הפוך
ג) שיעור היומי ברמב"ם – ביאור מן המוכן בדרושי חסידות
ד) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) הביאור בפרש"י, והלימוד בנוגע לבטחון בה'
ב) תיווך ב' הדעות בסדר דבנין ירושלים וקיבוץ גלויות; הביאור בעבודת ה' – עלי' מדרגא לדרגא בעבודת "יראה שלם" ובירור הניצוצות
ג) הביאור ברמב"ם (הל' שכנים פ"ד ה"ט) "שתי גנות זו על גב זו והירק בינתיים" – בעבודת ה': בנ"י נעשים בעה"ב על געה"ע וגעה"ת, ופועלים דירה בתחתונים

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ה' אדר שני תשמ"ט (מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"ג שמכינים כעת לדפוס):

• עם בנו וכלתו של ר' אברהם ורדיגר – יחוס עצמי חוץ מיחוס החותן
• עם חתן האדמו"ר מלעלוב – אהבת ישראל ו"אהבתי אתכם אמר ה'"
• עם גב' קפלן ממונטריאול – השפעת הכינוס צ"ל ניכרת במשך כל השנה
• "פרופסור בעניני יהדות"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט