קובץ דברי משיח – ש"פ חיי שרה תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ חיי שרה תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ חיי שרה, כ"ז מרחשון, מבה"ח כסלו.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
שבת מברכים כסלו – נרות חנוכה "אינן בטלין לעולם", שמאיר את חושך הגלות באור דנרות המקדש, וזה הכנה למקדש השלישי; וכל זה תלוי בעבודת האדם

שיחה ב':
הלימוד ממזמורי תהלים קכ"ו וקכ"ז שבשיעור היומי (דיום כ"ז ודשבת) – בקשר עם יום ההולדת דאדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע בשנה זו: הסדר הרגיל – קיבוץ גלויות (עבודה עם עצמו) ואח"כ בנין ביהמ"ק (העבודה בעולם), ובדורנו – העבודה בעולם תחילה; דוגמא לזה מסיפור אדה"ז שתקע בשופר לפני התפלה

שיחה ג':
א) החידוש שנפעל בענין השליחות ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ; החילוק בין שליח לעסקן ציבורי
ב) חובת הפעולה עם אלפי ילדים ומבוגרים שאינם מקבלים חינוך יהודי

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "אר"א יפה שיחתן":
הטעם שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים – יופי (שלמעלה ממדוה"ג) התפלה ברעותא דלבא, שעי"ז תופסים בעצומ"ה, על תומ"צ, שעי"ז עושים דירה בתחתונים, מדוה"ג, שלכן ניתנו ברמיזה; ישראל קדמו לתורה; המשכת ענין השיחה גם בעבודה דתומ"צ, עד לעשיית דירה לעצומ"ה בתחתונים, ובפרט שכבר ישנה ההבטחה דעמדו הכן כולכם

שיחה ג':
א) מענה על כמה שאלות על המדובר (בשיחת ש"פ וירא) בדברי הרמב"ם (הל' רוצח פ"ז ה"ח) "הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם כו' ואפילו להציל נפש כו' אפילו כל ישראל צריכין לישועתו"
ב) שאלות בפרש"י (פרשתנו כד, מב): (1) "ואבא היום, היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ"; (2) "א"ר אחא יפה שיחתן של עבדי אבות וכו'"
ג) שאלות בלקוטי לוי"צ (ע' פב)
ד) חלוקת המשקה

שיחה ה':
רמז בפרשתנו ל"בית חב"ד" – מ"ויביאה יצחק האהלה שרה אמו"

בתור הוספה, בא מכתב א' התמימים בפרסום ראשון המתאר את אירועי ה"דידן נצח" דכ"ה מרחשון וחלוקת הקונטרס לשלוחים בר"ח כסלו תשמ"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט