קובץ דברי משיח – ש"פ חוקת תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ חוקת תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ חוקת, יו"ד תמוז

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחות א'-ב':
גאולת י"ב תמוז – גילוי "אמיתת המצאו" שבכל דבר ובכ"א מישראל; הקשר לפרשת חוקת מלשון חקיקה

מאמר (כעין שיחה) ד"ה זאת חוקת התורה:
אותיות החקיקה – מיני' ובי', ובעבודה – שהתומ"צ חקוקים מיני' ובי' דהאדם; נתינת כח לזה במיוחד בשנת "הקהל"; פרה אדומה – החוקה דכל התורה, שלכן יש בה רצוא ושוב בגלוי – שריפתה ונתינת מים חיים אל כלי; גם בשריפה גופא יש רצוא ושוב; ביטול טומאת מת וכללות ענין המיתה לע"ל, וישאר רק ענין העלי' מג"ע לג"ע

שיחה ג':
א) ביאור בפרש"י ריש פרשתנו – "לפי שהשטן ואוה"ע מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה": טעם הקדמת השטן לאוה"ע, וביאור ב' הטענות "מה המצוה הזאת" ו"ומה טעם יש בה"
ב) עריכת התוועדויות בי"ב-י"ג תמוז

שיחה ד':
א) הקשר דפרקי אבות פ"ה לעשירי בתמוז
ב) ההוראה מהזהר (ח"ג קעט, ב) שביקשו מרשב"י לומר "מילה חדתא"
ג) להשתדל בהתוועדויות י"ב-י"ג תמוז לומר ענין חדש ("מילה חדתא")
ד) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) ביאור בשיעור רמב"ם היומי (הל' מעשה הקרבנות פי"ג) בדיני מנחות – ע"פ הביאור בתו"א פ' וישלח בענין שילוח המנחה מיעקב לעשו
ב) לנגן הניגון "פדה בשלום נפשי"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים י"א תמוז תשמ"ח עם ראש העיר חיפה מר ארי' גוראל, בענין הוספה בחינוך ולא להיות "שמח בחלקו"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט