קובץ דברי משיח – ש"פ וישלח תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ וישלח תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ וישלח, י"ד כסלו.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) ההוראה מ"וישלח" – השליחות לעשות לו ית' דירה בתחתונים, נקודה אחת; שייכות הענין לכאו"א בלי חילוק, מצד כח העצמות
ב) צ"ל רק פעולה קטנה ד"מכה בפטיש" להבאת הגאולה; הלימוד בזה מראיית "מכה בפטיש" אצל אוה"ע (ב"קונגרס" וכיו"ב); עפ"ז – ביאור ה"שטורעם" באופן כ"כ "פראי" לעשיית עוד פעולה להבאת הגאולה
ג) קשר הפרשיות ויצא, וישלח, וישב

שיחה ב':
ההוראה מקביעות היום – שבת ו"קיימא סיהרא באשלמותא"; הקשר לפרשיות ויצא, וישלח, וישב

מאמר (כעין שיחה) ד"ה אשר ברא ששון ושמחה:
המעלה דשמחה בהתקבצות בנ"י יחדיו בשמחה של מצוה כו', והקשר ל"הקהל"; טעם הקדמת "ששון ושמחה" ל"חתן וכלה" – כי יחוד משפיע ומקבל – כללות עבודת האדם – צ"ל בהקדמת נתינת כח מהקב"ה, ששון ושמחה; עשר לשונות של שמחה – רמז להרחבה דלע"ל

שיחה ד':
א) שאלות בפרש"י: (1) עה"פ "ואלה המלכים אשר מלכו גו'"; (2) עה"פ "וילן שם בלילה ההוא"; (3) עה"פ "ויאבק איש עמו – מנחם פירש כו'"
ב) לקוטי לוי"צ – אדה"ר ראה שדוד (מלכא משיח) הוא בר נפלא, ולכן נתן לו שבעים משנותיו
ג) שיעור היומי ברמב"ם (הל' מלוה ולוה פי"ד ה"ז) – ביאור הטעם ש"שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו ונעשה כחרס"
ד) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י עה"פ "ואלה המלכים אשר מלכו גו'" – שהענין נוגע לברכת יעקב "יעבדוך עמים גו'"; הביאור בפרש"י עה"פ "בלילה ההוא" – "לילה" ל' זכר; הביאור בפרש"י עה"פ "ויאבק איש עמו" – טעם הזכרת בעל המאמר כי אינו מסכים עם פירושו ואינו מחז"ל
ב) הביאור ברמב"ם – "שטר חדש" לגאולה דלע"ל אחרי גאולת מצרים, והלימוד מזה ב"לתקן הדעות" – שכל עבודה צ"ל באופן חדש
ג) הביאור בזהר – דוד הי' בבחי' ביטול במציאות, רצוא, ואח"כ צ"ל שוב; הלימוד בעבודה – רצוא ושוב בכל יום; ההוראה שלכל ילד יהי' בחדרו סידור כו'

שיחה ה':
הכנות לי"ט כסלו וימי חנוכה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, י"ט אדר שני תשמ"ט (מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"ג שמכינים כעת לדפוס):

• לחטוף לפני ביאת המשיח; היכרות עם משפחת הרצוג בוינה
• לצאת י"ח בדיאטה במקום ניתוח
• לדאוג שהברכות תתקיימנה
• קל יותר להמשיך הדרך מאשר לחדש
• ברכה לפטנט חדש
• ברכה לאורתודנט של אדמו"ר מהוריי"צ

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט