קובץ דברי משיח – ש"פ וישלח תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ וישלח תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ וישלח, ח"י כסלו.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
תוספת ברכה מי"ט כסלו משבת הסמוכה אליו, באופן דבל"ג אבל עם מדידה וסדר; הקשר לפרשיות וישלח ווישב

שיחה ב':
א) הלימוד מפ' וישלח בענין השליחות – "מצות הדור": כמו שיעקב אבינו תחילה הי' שליח בעצמו ואח"כ שלח שלוחים, כך על כ"א לצאת בעצמו לשליחות, ואח"כ ימסור העבודה לאחרים ויתעלה לעבודה נעלית יותר
ב) מי שהוטלה עליו שליחות מסויימת – עליו להתמסר לשליחות זו, מבלי לקחת בחשבון את כל שאר הענינים הנעשים בעולם שאין להם שייכות לשליחותו! ההוראה בזה מכך שיעקב חשב שעשו כבר נתברר אע"פ שראה ענינים רבים בעולם שטרם נתבררו

שיחה ג':
הפתרון ל"שאור שבעיסה" – לדבר עם ה"עשה לך רב"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "וישלח יעקב"
יעקב שלח מלאכים לעשו כפי שהוא בשרשו הנעלה, ולכן שלח קרבנות השייכים לעולם התהו, אך עשו בא עם ד' מאות איש – דינים קשים, כי לא הי' מוכן, ולכן יעקב בירר את עשו עי"ז שחצה לשתי מחנות – ב' קוין כבתהו, ויחבקהו וישקהו – המשכת אודות דתהו בתיקון, עד שאמר ליעקב נסעה ונלכה; הטעם שיעקב חשב שהגיע עת הגאולה אע"פ שיש אומות שלא נתבררו – כי חשב שנתבררו ב' האומות הכלליות דלבן ועשו (חסד וגבורה); "ויאבק איש עמו" – שהעלו עפר עד כסא הכבוד, עבודת התשובה, החידוש דלע"ל

שיחה ד':
א) שאלות בפרש"י: (1) "ויבן לו בית – שהה שם י"ח חודש כו'" (לג, יז); (2) "ויגע בכף ירכו" (לב, כו)
ב) ביאור בפרש"י בפ' ויצא עה"פ (כט, יג) "ויחבק לו וינשק לו"
ג) "ויבן לו בית" – רמז ל"בית חב"ד" (ומבואר בלקוטי לוי"צ)
ד) שיעור היומי ברמב"ם – ארבעה שומרים ושלשה דינין יש להם (ריש הל' שכירות)
ה) ענין השליחות בפ' ויצא, והמשך לזה – בפ' וישלח; המשך הביאור בהפירושים (בזהר פ' ויצא) ב"בית אלקים"
ו) הביאור בפרש"י "ויבן לו בית"
ז) ע"ד התוועדויות בקשר עם י"ט כסלו; מבצע חנוכה; חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) ביאור בדברי הרמב"ם (בשיעור היומי – הל' שכירות פ"ב) שחכמים תיקנו שבועה בשומר חינם בקדשים, כדי שלא לזלזל בקדשים
ב) הלימוד בתיקון הדעות (עבודת ה') מהארבעה שומרים – ד' אופנים בעבודת ה'
ג) המשך ע"ד ההתוועדויות בקשר עם י"ט כסלו ו"מבצע חנוכה"

בתור הוספה, בא יומן א' התמימים מחודש כסלו תשמ"ב – בפרסום ראשון

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט