קובץ דברי משיח – ש"פ וישב תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ וישב תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ וישב, כ"א כסלו.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הנהגת רבותינו נשיאינו בש"ק לאחר י"ט כסלו בקביעות זו; הנהגתם בפרסום – הוראה לרבים
ב) חידוש אדמו"ר מהוריי"צ בהפצת המעיינות בתרגום לשבעים לשון; שלילת דיבורם של "שפיץ חב"ד" בינם לעצמם באנגלית מצד "לא שינו את לשונם", אלא רק עבור הפצה לאלו שאינם מבינים אידיש
ג) קיום ההחלטות בהפצת המעיינות מיד לאחר השבת; הקשר לחנוכה; קיום בקשת יעקב "לישב בשלוה" בגאולה, יחד עם שלימות העם הארץ והתורה

שיחה ב':
א) מנהג רבותינו נשיאינו לתת "דמי חנוכה" בנר ד' או ה', והחידוש שצ"ל בעקבות התדרדרות מצב החינוך באופן מבהיל וכו' וכו' (כולל שימוש בכסף המיועד לישיבות עבור ע"ז; מסירת שטחים ושחרור מחבלים; הפצת שנאת ישראל) – לתת בכל יום מימי חנוכה (ובהוספה בנר ד' או ה')
ב) הטעם להנהגת רבותינו נשיאינו הנ"ל, והקשר לטעם שאין עושים זכר ל"הקהל"
ג) הקשר דחנוכה ליום רביעי בשבוע

מאמר (כעין שיחה) ד"ה פדה בשלום:
הקשר דמאחז"ל (עה"פ "פדה בשלום") "כי העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם הציבור כו'" למסכת ברכות – "ראשית חכמה יראת ה'", ולדף ח' – שומר ההיקף הקשור לגאולה, ענינו של "שלום לרחוק" – עבודת בע"ת; הקשר לגאולת אדה"ז באופן דאחדות ישראל ושלום (כמבואר בתניא פל"ב) ולשמו "שניאור"; הדגשת האחדות בג' הענינים דתורה גמ"ח ותפלה בציבור, שעי"ז פועלים פדי' למעלה ועד באוה"ע; ע"י הפצת המעיינות באופן דעסק באים להגילוי דלע"ל

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: מדוע אינו מתרץ את קושיית האוה"ח: (1) למה הוצרך לומר פסוק "וישב" – הלא כבר נאמר בפרשה הקודמת "ויבוא יעקב וגו' היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק"; (2) יוסף "הי' רועה את אחיו בצאן" – הול"ל "הי' רועה הצאן את אחיו"
ב) לקוטי לוי"צ – סיום הפרשה בכתוב "ברוך ה' לעולם אמן ואמן"
ג) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) ההוראה מהזהר, והלימוד בנוגע לאופן ההכנה לגאולה
ג) שיעור היומי ברמב"ם (הל' טוען ונטען פ"ז) – החילוק בין עדות וב"ד שישיבתו במקום קבוע כו'; חקירה בנוגע לב"ד של אוה"ע; הלימוד בקשר עם גלות וגאולה – ע"ד החילוק בין עדות וב"ד

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ד' ניסן תשמ"ט (מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"ג שמכינים כעת לדפוס), בענין שינוי תאריך משפט שנקבע ליו"ט.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט