קובץ דברי משיח – ש"פ וירא תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ וירא תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ וירא, ט"ו מרחשון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
"קיימא סיהרא באשלמותא" דחודש חשון – שלימות העבודה דהמשכת עניני תשרי על כל השנה, ובמיוחד שמחה ו"הקהל"; המשכת התוקף דט"ו מרחשון בכל הדרגות עד למטה מטה, ועד"ז בשמחה "והקהל"; גילוי אלקות בעיני בשר, כמרומז בהתחלת וסוף פ' וירא

שיחה ב':
א) החידוש דכ' מרחשון בשנה זו – קכ"ז שנה להולדת אדנ"ע, ע"ד "שני חיי שרה" – שלימות בכל הדרגות, כמבואר בדרושי בעל יום ההולדת (ס"ו-ז)
ב) הקשר דמזמורי תהלים של אדנ"ע לשמחה ו"הקהל" (ס"ח)
ג) ביאור כיצד שייך "כולן שוין לטובה" ו"בא בימים" כשמדובר על השנים שלאחר הנסיונות ד"לך לך" ואור כשדים לעומת הזמן שלפנ"ז, וקע"ב שנה שהכיר אברהם את בוראו לעומת ג' השנים שלפנ"ז – ע"פ המבואר בענין החינוך שזהו הכשר מצוה כו'; הקשר ל"הקהל" (ס"ט-יב)
ד) הוראות לפועל: קבלת החלטות טובות לניצול ה"יום סגולה" דכ' מרחשון להתעוררות בכל עניני יהדות, לימוד תורת בעל יום ההולדת, ולערוך התוועדויות של שמחה (סי"ג)
ה) ביאור הפסוק "החלצו מאתכם אנשים": כאו"א ("מאתכם") "חלוץ צבא" ("החלצו") להפצת המעיינות, באופן דחשיבות ("אנשים"), ובאופן דאהבת ישראל ("נקמת ה' במדין") (סי"ד)
ו) התחלת קיום ההחלטות בימים שלפני כ' מרחשון; מעלת המקום – ביהכ"נ וביהמ"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר, "יוסף" ע"ש הוספה, ו"יצחק" בשמחה ותענוג (סט"ו)

שיחה ג':
א) כינוס באה"ק בקשר לחזרת האורחים (סי"ז)
ב) כינוס השלוחים – פעולת השלוחים בעצמם ואח"כ בעולם, ותפקידם להביא את משיח, כמבואר ברמב"ם הצורך בימוה"מ עבור קיום התומ"צ מתוך מנוחה, וכמו גדולי ישראל בכל הדורות שפעלו להבאת הגאולה, ועאכו"כ בדורנו (סי"ח-כ)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ויטע אשל:
פרסום אלקות בעולם ע"י אברהם אבינו – המשכת שם הוי' דלתתא המתלבש בשם אלקים; "מעשה אבות סימן לבנים" – המביאים את הגאולה שאז יהי' גילוי שם הוי' דלעילא

שיחה ד':
א) שאלות בפרש"י: מדוע מזכיר את שם בעל המאמר: (א) בסוף פרשתנו – "אמר ר' אבא, אמר לו אברהם אפרש לפניך את שיחתי כו'"; (ב) בתחילת הפרשה – "אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו הי' כו'" (סכ"ב-כג)
ב) לקוטי לוי"צ – "אמר לי' ר' יהודה לר' יוסי פתח פומך ולעי באורייתא וכו'" (סכ"ד)
ג) שיעור היומי ברמב"ם (הל' מכירה פכ"ה-כז) – הכפלה כמ"פ בזה שבכל דברי משא ומתן הולכין אחר מנהג המדינה ואחר לשון בני אדם (סכ"ה)
ד) חלוקת המשקה (סכ"ו)

שיחה ה':
א) הביאור בפרש"י בתחילת הפרשה ובסופה (סכ"ז-כט)
ב) ההוראה מלקוטי לוי"צ – איחוד חסד וגבורה (ס"ל)
ג) הביאור ברמב"ם (סל"א)
ד) ה"רעש" ב"וואָל סטריט" – ירידה צורך עלי' – הוספה בצדקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ט"ז מרחשון עם ראש עיריית אריאל מר רון נחמן – הכפלת מספר הילדים בעיר והוספת שיעורי תורה

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט