קובץ דברי משיח – ש"פ וירא תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ וירא תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ וירא, כ' מרחשון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) יום הולדת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע בכ' מרחשון כתר"א – המשכת הכתר למטה עד בלשון תרגום; הקשר להוספה בלימוד התורה בשנת השמיטה, הפועל צמיחת התבואה במקום החרישה וזריעה, בכח האמונה בהנהגת הקב"ה שלמעלה מהטבע – "מאמין בחי העולמים וזורע"; הקשר ל"מזלו גובר" ביום ההולדת, וליום השבת
ב) הוראה לפועל – הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות מתוך יגיעה

שיחה ב':
א) עיקר הקושי בשנת השמיטה – שינוי הרגילות; הפעולה בזה ע"י חינוך
ב) חיזוק החינוך בזמננו, ע"י חיפוש ילדי תימן וטהרן שנחטפו ע"מ לנתקם מתומ"צ רח"ל, וע"י תמיכה כספית במוסדות חינוך
ג) הוראה משנת השמיטה לרבנים – התרעננות בלימוד ההלכות שכבר למד, והשתלמות בלימוד ההלכות שעדיין לא למד, כולל שאלות חדשות בהלכה שנתחדשו בדורות האחרונים

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "ויטע אשל":
א) ע"ד מאמר כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע עה"פ ויטע אשל שי"ל לפני שבת; טעם הדפסת ספרי חסידות דוקא בדורנו מצד בזבוז האוצרות
ב) "ויטע אשל" – עשר נטיעות כנגד עשר ספירות דאצי', וחיבורן עם ספירת המל' כנגד שמיטה ושבת; החילוק בין שבת שאז השביתה מכל המלאכות לשמיטה שאז השביתה היא רק מעבודת האדמה
ג) ב' הפירושים בפרש"י עה"פ "ויטע אשל", פרדס ופונדק: פרדס – עשר נטיעות הנ"ל, ופונדק – מקיף דבית שלמעלה ממדוה"ג; אשל ר"ת אכילה שתי' לוי', אכו"ש – פנימי, תומ"צ, ולוי' – מקיף
ד) "האשל ברמה" – עתיק יומין, "א-ל עולם" לשון נצחיות, מלכות נצחית דדוד

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: 1) "ולוט ישב בשער סדום, אותו יום מינוהו שופט עליהם" (יט, א); 2) "ויטע אשל", "חד אמר פרדס כו' וחד אמר פונדק לאכסניא" (כא, לג)
ב) "ויטע אשל" – רמז בפרשתנו ל"בית חב"ד"; "ולוט ישב בשער סדום, אותו יום מינוהו שופט עליהם" – רמז ל"עשה לך רב"
ג) לקוטי לוי"צ (ע' סט) – שינוי שם מ"כפר טרשא" ל"מאתא מחסיא" – בעבודת ה'
ד) שיעור היומי ברמב"ם בדין ערי מקלט
ה) הקשר של הזהר והרמב"ם לתשובה – עבודת בעל יום ההולדת
ו) חלוקת המשקה
ז) משקה עבור כנס השנתי דצא"ח באה"ק

שיחה ד':
א) הביאורים בפרש"י
ב) הביאור בלקוטי לוי"צ
ג) שיעור היומי ברמב"ם: (הל' רוצח פ"ז ה"ח) "הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם כו' ואפילו להציל נפש כו' אפילו כל ישראל צריכין לתשועתו כו'" – אף שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, כי הגולה "אין לו דם", ע"ד "גברא קטילא", שאינו מציאות (ע"פ תורה), לכן אין בכחו להציל נפש
ד) הצמצום עצמו יאיר לע"ל
ה) ע"ד מחלוקת ר"י ור"א בזמן בריאת העולם: מופרך לגמרי לתרץ שאמירת הנשיא בר"ח ניסן הוא זכר לברה"ע בר"ח ניסן לדעת ר"י

שיחה ה':
ע"ד ההוראות בהתוועדות דש"פ וירא, כ' חשון – בשנים שלפני זה שקביעותן היתה כקביעות שנה זו

בתור הוספה, בא מכתב א' התמימים בפרסום ראשון המתאר את חלוקת קונטרס "החלצו" ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכ'-כ"א מרחשון תשמ"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט