קובץ דברי משיח – ש"פ ויקרא תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ ויקרא תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ויקרא, פ' החודש, ר"ח ניסן

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
"אותו יום נטל עשר עטרות" – המשכת הדרגא הכי עליונה למטה מטה בזמן גשמי; הלימוד ב"והחי יתן אל לבו" – שכאו"א מישראל "נוטל עשר עטרות"

שיחה ב':
הלימוד לפועל מ"אותו יום נטל עשר עטרות": "ראשון לנשיאים" – עשיית "מקדש" בלבו של כאו"א ובכל עניניו; "ראשון למעשה בראשית" – עשיית קדושה גם מעניני חול, כולל ניצול יום ההולדת לעשות ממנו יום טוב

מאמר (כעין שיחה) ד"ה החודש הזה לכם:
החידוש ד"החודש הזה לכם גו'" – שחודש ניסן, חודש של גאולה, נעשה החודש הראשון, לגבי כפי שהי' מצד הבריאה – שחודש תשרי הוא חודש הראשון, ע"ד ב' האופנים בידיעת גדלות הבורא: מהנהגת הטבע ומהנהגה ניסית; חודש תשרי שביעי לחודש ניסן – כי עיקר החידוש הוא גילוי הנס שבטבע עצמו; הקשר לשיעור רמב"ם היומי – ידיעת הל' קידוש החודש בתורה והלכה מחכמת האומות, גילוי האלקות בעניני הטבע, ומודגש דוקא בהל' קידוש החודש – תוכן פ' החודש

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (1) האריכות בפרש"י עה"פ "ויקרא אל משה" – "לכל דברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה לשון חיבה וכו'"; (2) מדוע רש"י לא ביאר הדיוק שנאמר "אדם כי יקריב מכם" ולא "אדם מכם כי יקריב"
ב) "והחי יתן אל לבו" מכללות פ' ויקרא – הקב"ה קורא לבחי' "משה" שבכאו"א מה"מקדש מעט" שלו; חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י עה"פ "ויקרא אל משה"; הלימוד מזה ב"והחי יתן אל לבו" – בנוגע לגודל החיבה שצ"ל מאחד לחבירו
ב) הביאור בפרש"י עה"פ "אדם כי יקריב"
ג) החשיבות שלכל ילד יהיו ספרי קודש (כולל הגש"פ) וקופת צדקה משלו
ד) הלימוד משיעור היומי ברמב"ם (הל' קידוש החודש ספי"ז) – שצ"ל לימוד מכל דבר שלומד, אפילו בחכמת העולם
ה) הלימוד מלקוטי לוי"צ על הזהר עה"פ "הניצנים נראו בארץ" – זירוז הגאולה ע"י תשב"ר
ו) הוספה בהכנות לחה"פ ונתינת מעות חיטים בעמדנו שבועיים לפני החג

בתור הוספה, בא ר"ד בעת ה"יחידות" לגבירים, ג' ניסן תשמ"ח – בפרסום ראשון:

• לעשות את כל ההחלטות לפני ר"ה
• השי"ת מטפל בעמו הנבחר
• "אני נזקק לברכה!"
• המלחמה נגד יורשיו של היטלר ימ"ש

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט