קובץ דברי משיח – ש"פ ויק"פ תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ ויק"פ תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ויקהל-פקודי, פ' פרה, כ"ג אדר, מבה"ח ניסן

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) סיום ס"ת ע"י שלוחים מריבוי מדינות; ב' קצוות – כל מדינה בפ"ע, ובאופן שכולם נכללים יחדיו; עד"ז ב' קצוות בתורה ותשובה; חיבור ההפכים בכח "נמנע הנמנעות"
ב) הלימוד בנוגע לבנ"י הנמצאים בגלות – ב' הפכים הכי גדולים – שגם אז יש בכחם לעבוד ה' בשמחה גדולה

שיחה ב':
א) הקשר דס"ת לשלוחים – שליחת התורה (עד לבחי' "חמודה גנוזה" שבתורה) למטה לעוה"ז; עד"ז בפרה אדומה – ששריפתה מחוץ לג' מחנות
ב) הלימוד לשלוחים: אף שנמצאים מחוץ למקום המשלח, דוקא שם זוכים ל"וירבו ויעצמו במאוד מאוד"!

שיחה ג':
א) פ' פרה הכנה לפ' החודש – תשובה כהכנה לגאולה
ב) תמי' בסיום "סדר קרבן פסח" – מדוע מסיים בענין בלתי רצוי

מאמר (כעין שיחה) ד"ה זאת חוקת התורה:
פסח ופרה אדומה – משל לב' מטרונות: מל' שבמל' ומל' דבינה, צדיקים ובעלי תשובה, גאולת מצרים וגאולה העתידה, ולכן פרה גדולה מפסח; לימוד למעלה ממעשה, לימוד להגדיל תורה ולהאדירה למעלה מלימוד המביא לידי מעשה; פרה אדומה מרמזת על כללות העבודה: אדומה – עבודת התשובה, אפר הפרה – העלאה, תורה, מים חיים – המשכה, מצוות, וע"י כל זה באים לגאולה, שאז יתגלה שישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד

שיחה ד':
א) שאלות בפרש"י: (1) האריכות בפרש"י עה"פ "וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים" (פקודי לט, ג); (2) "לך רד – רד מגדולתך וכו'" (תשא לב, ז)
ב) לקוטי לוי"צ (ע' קנג ואילך) – "אשרי שא-ל יעקב בעזרו שברו על ה' אלקיו כו', שברו ולא אמר תקותו וכו'"
ג) שיעור היומי ברמב"ם – בהל' סוכה ולולב
ד) חלוקת המשקה; חנוכת ביהמ"ק השלישי – תהי' תומ"י ממש

שיחה ה':
א) "והחי יתן אל לבו" – רק בדברים המשמחים
ב) הביאור בפרש"י "לך רד"; הלימוד ב"והחי יתן אל לבו" – היוקר דכאו"א מישראל, אפילו עובדי העגל
ג) הביאור בפרש"י "וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים"; הלימוד ב"והחי יתן אל לבו" מפרש"י ומהזהר – נתינת הזהב למשרתי ה' ולעניני המקדש שבכאו"א
ד) הלימוד משיעור היומי ברמב"ם: (1) אחדות ישראל בנטילת ד' מינים; (2) החידוש במצות סוכה – שחיובו בכל היום

שיחה ו':
א) אודות ההשתדלות במעות חיטים, וההכנות לפסח, במיוחד בנוגע לחינוך התינוקות, כולל תינוקות בידיעות
ב) אמירת "לחיים" מתוך שמחה, אבל עם כל ההגבלות

בתור הוספה, בא ר"ד בעת חלוקת הדולרים, כ"ד אדר תשמ"ח:

• עם הגביר מר רוני פרלמן – הפעולות מוסיפות הצלחה גם בענינים האישיים
• עם כהן שבירך ברכת כהנים – "ושמו את שמי וגו'"
• עם יו"ר המועצה הדתית של פתח תקוה – שהעיר תהי' פתח תקוה לכל ארץ ישראל

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט