קובץ דברי משיח – ש"פ ויצא תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ ויצא תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ויצא, ז' כסלו.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
מעלת השבת: בחודש כסלו הקשור לפנימיות התורה, וש"פ ויצא – השליחות של כ"א מ"באר שבע" עד "חרן"

שיחה ב':
התחלת וסוף פרשתנו – הליכה מלמעלמ"ט ומלמטלמ"ע; עבודה במעשה בפועל, "טאַפּאָרו דאַ פּלאַחו", והקשר ל"הקהל"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה וישכם לבן בבוקר:
המשכה מלובן העליון למשפיעים ומקבלים שבסדר ההשתל' בכל בוקר ע"י עבודת האדם בתפלה, ואח"כ מסתלקת ההארה בשביל העבודה מלמטה, כי צ"ל מציאות האדם והעולם עבור קיום התומ"צ; הקשר לכללות הסיפור דיעקב ולבן – צאן עקודים נקודים וברודים כנגד ג' דרגות בסדר ההשתל', ובאופן דוהחליף את משכורתי – למעלה ממדוה"ג, המשכה מעצומ"ה, שעי"ז פועלים גם בלבן דלמטה (המחליף ברמאות) – מעלת בעלי תשובה; כ"ז באופן דיחוד נפלא ולמע' מזה, ע"ד ההתאחדות ד"הקהל"

שיחה ג':
א) הדפסת הספר "דרך אמונה" – מהספרים שחזרו ב"פדיון שבויים", ע"מ ללמוד בו; שלילת השמחה וריקודים על החזרת הספרים בזמן סדרי הישיבה; טעם המחאה כו' על הנ"ל – שלא יפרשו השתיקה כהסכמה ופקודה
ב) שאלות בפרש"י עה"פ "ויצא גו'" – "פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה כו'"; הכרח הביאור ע"ד הפשט ולא רק ע"ד הקבלה
ג) ביאור בספר "דרך אמונה" ע"ד החסידות: הקב"ה "מנהיג" העולם; ענין הספירות למעלה
ד) לקוטי לוי"צ – לימוד התורה למניעת חורבן הבית
ד) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) הביאור בלקוטי לוי"צ – פעולת בנין ירושלים ע"י לימוד התורה
ג) שיעור היומי ברמב"ם (הל' שאלה ופקדון רפ"ב) "השואל בבעלים אפילו נגנב או אבד בפשיעה פטור, שנאמר אם בעליו עמו לא ישלם" – בעבודת האדם

שיחה ה':
הדפסת קונטרס דרושי חתונה תרפ"ט

בתור הוספה, בא ר"ד מב' כסלו תשמ"ח ליד המכונית טרם נסיעתו לאוהל (שהוזכר במהלך ההתוועדות), ור"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ח' כסלו

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט