קובץ דברי משיח – ש"פ ויצא תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ ויצא תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ויצא, י"א כסלו.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) עריכת התוועדות ביום השבת בקשר עם יו"ד כסלו ביום ועש"ק
ב) ההכרח שמהתוועדות יו"ד כסלו תהי' תוצאה ופעולה במעשה בפועל; הקשר לס"פ ויצא

שיחה ב':
א) הדגשת מעלת יו"ד כסלו גם לגבי י"ט כסלו, כמובן מחידושו של אדהאמ"צ – אמירת חסידות באופן ד"רחובות הנהר"; ההוראה מזה – הפצת החסידות בריבוי ובהרחבה, ו"יגעתי ומצאתי"
ב) הלימוד מעבודת "צחצוח הכפתורים" – גם דבר טפל לכאורה צ"ל בתכלית השלימות והיופי, כי "אין עניות במקום עשירות"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "ושבתי בשלום":
"ושבתי" לשון תשובה, "בשלום" – ב' שלום: שלום בפמליא שלמעלה ושלמטה, נשמה וגוף, תורה ומצוות, צדיקים ובעלי תשובה, תמידין כסדרן ומוספין; הקשר דתשובה למשיח; "אל בית אבי" – יצחק, שלע"ל יאמרו לו כי אתה אבינו מצד עבודתו מלמלמ"ע – עבודת בעלי תשובה; "והי' הוי' לי לאלקים" – שלע"ל יקבלו הגילוי דשם הוי' בלי המגן דשם אלקים, והוי' דלתתא יהי' בבחי' אלקים ומגן להוי' דלעילא; "והאבן גו' יהי' בית אלקים" – שע"י הביטול נעשה כל סדר ההשתל' בית לקבל הגילוי דאלקים דלעתיד; "וכל גו' עשר אעשרנו לך" – שלימות הגילוי דעשרה לע"ל, לך לעצמותך

שיחה ג':
א) ע"ד ההצעה לעורר על ענינים תמוהים בפרש"י, וגם להשתדל לתרצם
ב) שאלות בפרש"י: 1) "ויפגע במקום – לא הזכיר הכתוב איזה מקום וכו'" (כח, יא); 2) "ויחבק לו וינשק לו" (כט, יג); 3) "אסף אלקים את חרפתי – הכניסה במקום שלא תראה" (ל, כג)
ג) רמז בפרשתנו ל"בית חב"ד" – "והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהי' בית אלקים"
ד) שאלות בלקוטי לוי"צ על הזהר על פסוק הנ"ל – דעות בפירוש "בית אלקים", בינה או גבורה
ה) שיעור היומי ברמב"ם
ו) הביאור בפרש"י בפ' חיי שרה (כד, מב) "היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ"; ההכרח להשתדל בתירוץ הקושיות בפרש"י ע"י פתיחת ספרים כמו "תורה שלמה"

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י (1)
ב) הביאור בפרש"י (3)
ג) הביאור בזהר
ד) נתינת משקה עבור התוועדויות י"ט כסלו

שיחה ה':
א) לימוד ב"תיקון הדעות" משיעור רמב"ם היומי (סוף הל' שכנים)
ב) שאלה ע"פ נגלה בדיני בר מצרא ברמב"ם (הל' שכנים פי"ב ה"ה) – "אפילו הי' הלוקח ת"ח ושכן וקרוב למוכר ובן המצר ע"ה רחוק, בן המצר קודם ומסלק את הלוקח"
ג) התעוררות עוה"פ ע"ד עריכת התוועדויות בי"ט כסלו

בתור הוספה, בא ר"ד עם מר אבנר חי שאקי בח' כסלו תשמ"ז בנושא "מיהו יהודי", ור"ד מחלוקת הדולרים י"ב כסלו תשמ"ז

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט