קובץ דברי משיח – ש"פ ויחי תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ ויחי תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ויחי, ט"ז טבת.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ההתחזקות ("חזק חזק ונתחזק") מסיום פרשת ויחי, "וימת יוסף גו' ויחנטו אותו ויישם בארון במצרים": יוסף שבדורנו נמצא עמנו בגלות באופן של קביעות, ואין מה להתפעל מחושך הגלות!

שיחה ב':
ע"י הנסיון נפעל נס והרמה בבנ"י, אבל הנסיון עצמו אין לו שום מציאות; הלימוד מזה בקשר עם התחלת פ' שמות "הבה נתחכמה לו" – שאין להחשיב את הנסיון למציאות ולכתוב על זה "דברי הימים" וכו', אלא להתעסק רק בתכליתו של הנסיון – הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה; הדגשת הענין בשנת השמיטה שבה ר"ה חל בשבת ובחודש טבת ש"הגוף נהנה מן הגוף"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "ויחי יעקב":
דוקא במצרים נעשה ויחי יעקב, כי הכוונה היא לעשות לו ית' דירה בתחתונים, שזה נפעל דוקא במקום הכי ירוד; עיקר העבודה בזה"ז בבירור הז' מדות, ולכן מספר שנותיו של יעקב שבע שנים – מדות, ארבעים – מוחין, ומאת שנה – כתר (משא"כ בשרה הי' בסדר דמלמעלמ"ט); עבודה זו שייכת לכאו"א מישראל

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (1) "וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה וגו' – ביקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו וכו'" (מח, ח ואילך); (2) "שמעון ולוי אחים – בעצה אחת על שכם ועל יוסף כו'" (מח, ה)
ב) שאלות בלקוטי לוי"צ (ע' רכט) בברכת השבטים יהודה דן ואשר
ג) שיעור היומי ברמב"ם דשבת וערב שבת (הל' סנהדרי פ"ז-יב) – חילוקים בין דיני ממונות ודיני נפשות, ולא מביא החילוק שאם סנהדרין פתחו כולם תחילה ואמרו כולם חייב – ה"ז פטור בדיני נפשות (שם רפ"ט), וחייב בדיני ממונות; מהו הביאור בדין זה (שסנהדרין שפתחו כולם בדיני נפשות ואמרו כולן חייב – ה"ז פטור)
ד) "דיני ממונות" ו"דיני נפשות" ברוחניות
ה) ירידת הגלות היא רק צורך עלי'; צעקת בנ"י "עד מתי?!"

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י (1)
ב) הביאור בלקוטי לוי"צ
ג) לימוד במעלתן של ישראל משיעורי הרמב"ם דימים אלו (אודות דיני ממונות ודיני נפשות)
ד) ביאור הטעם לדין הנ"ל (שסנהדרין שפתחו כולם בדיני נפשות ואמרו כולם חייב – ה"ז פטור)
ה) אין הולכין בממון אחר הרוב, אבל בבית דין שנחלקו בדיני ממונות – הולכים אחר הרוב (רמב"ם שם רפ"ח); עפ"ז מובן הטעם שהרמב"ם לא מביא (בהחילוקים בין דיני ממונות ודינו נפשות) החילוק שבדיני ממונות לא הולכים אחר הרוב, ואילו בדיני נפות הולכים אחר הרוב
ו) בענין הגאולה – כולי עלמא סוברים ש"כלו כל הקיצין" וצריך להיות "משיח נאו"

שיחה ה':
אודות הכנות לעשירי בשבט, והצטרפות עם הציבור בזה, ואם אינו יכול – יתפלל, ילמד וכו' בזמן שהציבור עושים זאת; הפעולה גם על אוה"ע בז' מצוות בני נח

בתור הוספה, בא יומן א' התמימים בפרסום ראשון מאמצע חודש טבת תשמ"ב

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט