קובץ דברי משיח – ש"פ ויחי תשמ"א

קובץ דברי משיח – ש"פ ויחי תשמ"א

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ויחי, י"ג טבת תשמ"א (שיחות א-ב).

[יש לציין כי התוועדות זו (כולל חלק שהוגה ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א) מתפרסמת כאן בפעם הראשונה בתרגום ללה"ק, וכמו"כ ניתוספו בה פרטים מהנחה פרטית בפרסום ראשון].

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הקשר דהסיפור אודות הצ"צ בענין חיי יעקב במצרים לעשרה בטבת וההוראה – דוקא בזמן הגלות צריכים לעסוק בתומ"צ בחיות, האפשרית רק ע"י לימוד פנימיות התורה
ב) השלמת המדובר בעשרה בטבת בפרש"י (ריש פרשתנו) "ביקש (יעקב) לגלות את הקץ" ושאלות נוספות בפרש"י זה
ג) הוספה בהפצת המעיינות באופן ד"ויחי יעקב", ובמיוחד בעקבתא דמשיחא

שיחה ב':
א) ביאור שאלה בלקו"ש מ"הערות התמימים ואנ"ש" – תיווך הביאור בלקו"ש עם ביאור ר' אברהם בן הרמב"ם
ב) אודות המ"מ וההערות שבשיחות
ג) המשך (משיחת עשרה בטבת ושיחה א' דלעיל) – בפרש"י "ביקש יעקב לגלות את הקץ"
ד) הביאור בענין זה – ב"יינה של תורה" שבפרש"י וב"פשוטו של מקרא"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט