קובץ דברי משיח – ש"פ ויגש תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ ויגש תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ויגש, יום הבהיר ה' טבת.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הלימוד מ"דידן נצח" של הספרים – השימוש והלימוד בהם בפועל; הקשר לשנת "הקהל" ו"תשמח"
ב) ציון 500 שנה להולדת ה"בית יוסף", וניצול השנה ללימוד ספריו; לעשות הנחה על ספריו (וכל הספרים)
ג) שלילת אמירת לה"ר על בנ"י, ועד לידי הכאה רח"ל; התגברות כנגד זה בצד הקדושה

שיחה ב':
הצעות לפועל בקשר לספרים: הוספה בקניית ספרי קודש לילדים ולמבוגרים (כולל ש"ס וסידור "קרבן מנחה" וכיו"ב לחתן וכלה) ולבתי חב"ד; שליחת ספרים לספריית אגוח"ח

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ויגש אליו יהודה:
תוכן הפרשה וההפטרה – התאחדות יוסף ויהודה תחת מלך אחד לע"ל; ההוראה – איחוד תלמוד ומעשה באופן שכ"א פועל על השני; סמיכת גאולה לתפילה; טעם האריכות בפרטי הענינים בדברי יהודה ליוסף – העלת הדברים לשרשם ומקורם, שעי"ז נתגלה העילוי שבמכירת יוסף, ואפי' יוסף שלמעלה מהשבטים לא יכול להתאפק מצד הגילוי

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (1) עה"פ (מה, ח) "וישימני לאב" – "לחבר ולפטרון"; (2) עה"פ (מו, טו) "אלה בני לאה גו' ואת דינה בתו" – "ללמדך אשה מזרעת תחילה יולדת זכר כו'"
ב) לקוטי לוי"צ (ע' קצז) – ד' דרגות בתפילה
ג) חלוקת המשקה; הדיוק בפתגם: מה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול אין מלאך מיכאל יכול לפעול

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י; שאלה לעיונם של משתתפי בהתוועדות
ב) ההוראה מהזהר – החדרת הביטול שבתפילה בכל הדרגות
ג) הלימוד משיעור היומי ברמב"ם (הל' סנהדרין פכ"ב-כד) בקשר עם הספרים – הצורך בידיעת כל הסברות ולא רק הסברא האמיתית, ועד"ז בנוגע להסתכלות בכל הספרים; "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה"; השלימות ד"ויגש" במקום הסנהדרין בלשכת הגזית בביהמ"ק השלישי

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ה ניסן תשמ"ט (מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"ג – נמצא בדפוס):

• החלפה לבית ספר של ליובאוויטש
• שני דולרים – צדקה כפולה
• קופת צדקה מקופסת גפרורים
• כשהבנות מקבלות – על האם לקבל ג"כ

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט