קובץ דברי משיח – ש"פ ואתחנן תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ ואתחנן תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ ואתחנן, שבת נחמו, י"א מנחם אב.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
"נחמה בכפליים" בעבודת האדם – עבודה באופן ד"כפליים לתושי'" בכל הענינים; הקשר לסיום הלכות כלים ומקוואות ברמב"ם, ז' דנחמתא שלאחר ג' דפורענותא, י"א מנ"א, סיום פ' ואתחנן והתחלת פ' עקב, מצות ערי מקלט, קיום מצוות בהידור (תפלין, מזוזה כו'), פרקי אבות פ"ג מ"ו "שנים שיושבין ועוסקין בתורה", ועבודת התשובה

שיחה ב':
א) השפעה על אחרים להוסיף בעבודה בכפליים, ובאופן ד"והי' עקב" – ו"ה (מעשה בפועל) לפני י"ה (מוחין)
ב) ביאור בפרש"י ריש פרשתנו – הטעם שהקדים הפי' ד"מתנת חינם" לפני הפי' ד"אחד מעשרה לשונות שנק' תפלה"
ג) מנהג הנחת תפלין דר"ת מזמן ההכנה לפני בר מצוה

שיחה ג':
אמירת "לחיים" ע"י האורחים בצירוף הקהל

שיחה ד':
א) העילוי דחמשה עשר באב גם לגבי יוהכ"פ
ב) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, י"ב מנ"א:
• ברכה שלא יירד גשם באירוע של "צבאות השם"
• קופת צדקה על שולחן הבת-מצוה
• "טוּ באב" – חמשה עשר באב
• ברכה לאחסון מידע של מחשבים בטלפון
• כובע גדול מדי
• לחנך את הממשלה באה"ק

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט